Сангінова Ольга Вікторівна

Сангінова Ольга Вікторівна

кандидат технічних наук,
спеціальність 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів"
доцент, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

ORCID ID http://orcid.org/0000-0001-6378-7718
INTELLECTсторінка викладача


Викладає дисципліни
Автоматизація технологічних процесів та виробництв, Технічні засоби автоматизації, Метрологія, технологічні вимірювання та прилади, Управління якістю продукції.

Наукові інтереси полягають у сфері формалізування задач керування складними технологічними процесами та комплексами в складі інтегрованих виробництв, розроблянні критеріїв оцінювання їх функціонування.

Закінчила НТУУ "КПІ" у 1998 р. та отримала диплом з відзнакою; кваліфікація - інженер хімік-технолог; спеціальність - "Хімічна інженерія та комп'ютерна хімія". У тому ж році вступила до аспірантури, яку закінчила у 2002 р. З 2001 р. працювала на посаді асистента кафедри КХТП. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за темою "Система автоматизованого керування процесом борного регулювання в ядерних реакторах типу ВВЕР-1000". З 2006 р. працює на посаді доцента. З вересня 2008 р. - заступник декана з навчально-методичної роботи. У 2013 році вступила до докторантури за спеціальністю 05.13.07 "Автоматизація процесів керування".

Вибрані наукові праці

Вибрані методичні матеріали

  • Астрелін І.М., Сангінова О.В. Міжнародне визнання якості освіти: досвід проекту "Водна гармонія" // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 листоп. 2013 р., / М-во освіти і науки Украї-ни, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Електрон. дані. – К. : НТУУ "КПІ", 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
  • Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. Теорія автоматичного керування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Частина 2. Гриф надано Вченою радою ХТФ, протокол № 3 від 24.03.2014 р. – 60 с.
  • Бондаренко С.Г., Мердух С.Л., Сангінова О.В. Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах: метод. вказівки і завд. до викон. розр.-граф. роб. та самостійної роботи для студ. спеціальностей 7.05130101“ Хімічні технології неорганічних речовин”, 7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин", 7.05130103 "Технічна електрохімія". Гриф надано Вченою радою ХТФ, протокол № 3 від 24.03.2014 р. – 65 с.
  • Бондаренко С.Г., Брановицька С.В., Сангінова О.В. Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки і завдання до практичних занять та самостійної роботи студентів з кредитного модуля Чисельні методи дисципліни Обчислювальна математика та програмування для студентів хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" // Гриф надано Вченою радою ХТФ, прот № 5 від 26.05.2014 р. – 86 с.