Програма підготовки доктора філософії

УВАГА!
Кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів реорганізовано (детальніше за посиланням).
Нова назва кафедри - КАФЕДРА ТЕХНІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ.

 

Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії є третім, освітньо-науковим, рівнем вищої освіти і здійснюється в аспірантурі. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

Підготовка відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, включає в себе освітню складову та наукову складову. Освітня складова засвоюється протягом перших двох років, обсягом 9-13 годин аудиторних занять на тиждень. До освітньої складової включені дисципліни, які формують глибинні знання з фахової підготовки, знання іноземної мови та уміння і компетенції дослідника.

Наукова діяльність перші два роки здійснюється паралельно з освітньою складовою, протягом наступних двох років – весь обсяг часу.

Підготовка докторів філософії на нашій кафедрі здійснюється за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Присвоєння кваліфікації докторів філософії відбувається за галузевою ознакою – "Доктор філософії в галузі автоматизації та приладобудування".

Термін підготовки доктора філософії складає 4 роки. Підготовка завершується захистом дисертації на здобуття відповідного ступеня у спеціалізованій вченій раді.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році планується з "__" ________ 2020 року по "__" _________ 2020 року з __:__ до __:__ та з __:__ до __:__ (к. 247 - 1 корп.)
Пріорітетний день для вступників на наш факультет - "__" __________ 2020 р.

З переліком документів можна ознайомитися за посиланням
http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

[ Завантажити ]
ПРОГРАМА фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та
КРИТЕРІЇ оцінювання знань вступників

[ Завантажити ]
ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

[ Завантажити ]
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН освітньої складової підготовки доктора філософії
за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"


Сайт відділу аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського [ Перейти ]

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
на 2020/2021 навчальний рік

 

Науковий керівник  Орієнтовна тема    Зміст завдання
к.т.н., доц. 
Безносик Ю.О.
Розробка системи автоматизації наукових досліджень для рішення зворотних задач технології   Метою проведення досліджень та розробки автоматизованої системи є отримання коректних рішень у дослідженнях і математичному моделюванні різних задач хімії та хімічної технології.
       
к.х.н., доц. 
Квітка О.О.
Розробка системи автоматизації процесів синтезу ресурсоощадних схем водоочищення   Метою є розроблення і алгоритмічна реалізація автоматизованої системи аналізу та синтезу схем водопідготовки та очищення стічної води на промисловому підприємстві
       
к.т.н., доц. 
Безносик Ю.О.
Моделювання тепло- масо переносу та порівняння різних типів реакторів для синтезу Фішера-Тропша   Реактори для проведення синтезу Фішера-Тропша можна розділити на два класи. По-перше, реактори з нерухомим шаром зернистого каталізатору, через який прокачується синтез-газ. До другого класу належать slurry-реактори, де частинки каталізатора зважені на міжфазному кордоні рідина – синтез-газ – каталізатор. Метою проведення досліджень є підвищення ефективності роботи реакторів за рахунок розробки математичних моделей та систем керування.
       
к.т.н., доц. 
Безносик Ю.О.
Автоматизація процесів керування мікрореактором у технологічних схемах виробництва біопалива   Нині актуальним є застосування мікрореакційних технологій для виробництва біопалив шляхом переетерифікації рослинних олій етиловим спиртом. Ця реакція описується складною математичною моделлю. Метою проведення досліджень є ідентифікації параметрів математичної моделі для цілей керування процесом у мікрореакторі.
       
к.т.н., доц. 
Безносик Ю.О.
Моделювання та керування процесами знешкодження газових викидів на природних цеолітах   Метою проведення досліджень є дослідження процесів очистки кислих газових викидів по технології технології CCS (сarbon capture and storage), яка передбачає вилучення СО2 та інших кислих газів із промислових викидів природними цеолітами, транспортування використаних цеолітів до місць зберігання й довгострокову ізоляцію від атмосфери.