Публікації підрозділу

Повний перелік публікацій кафедри КХТП

за 2018 р. [pdf], за 2017 р. [pdf], за 2016 р. [pdf], за 2015 р. [pdf], за 2014 р. [pdf], за 2013 р. [pdf], за 2012 р. [pdf], за 2011 р. [pdf], за 2010 р. [pdf], за 2009 р. [pdf], за 2008 р. [pdf], за 2007 р. [pdf], за 2006 р. [pdf], за 2005 р. [pdf], за 2000-2004 рр. [pdf], за 1998-1999 рр. [pdf]


Останні публікації кафедри КХТП
(вибірково)

  • Prymyska S., Beznosyk Yu., Reshetilowski W. Mathematical modeling of the dynamics of homogeneous reactions in ideal mixing reactors. Eastern European journal of Enterprise Technologies. - 2017. - N 2/6 (86) – c. 27-32. – ISSN 1729-3774. - [ link ]
  • Skoretska I., Beznosyk Y. Modeling of heterogeneous catalytic reduction process of aldehydes and ketones. Eastern European journal of Enterprise Technologies. - 2017. - N 3/6 (87) – P. 36-43. – ISSN 1729-3774. – [ link
  • Miroshnychenko Y., Beznosyk Y. Modelling computer of the liquid flow in the microreactor. Norwegian Journal of development of the international science № 5, vol. 2, 2017. – p. 81-83. – ISSN 3453-9875. - [ link
  • Beznosyk Y. Modeling the gas adsorption over natural and modified zeolite. Norwegian Journal of development of the international science № 7, vol. 1, 2017. – p. 14-16. – ISSN 3453-9875. - [ link

Рік Назва Автори Опубліковано Текст
2016 Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter T. Boyko, D. Skladanyy, А. Abramova, S. Plashykhin, N. Semenyuk Eastern-European journal of enterprise technologies  [ link ]
2016 Исследование электрических характеристик полимерных электролитов на основе ПЭГ и ППГ для применения в конденсаторах Жигир А.Д., Фоглер О.Н. МНПК "Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды" [ pdf ]
2016 Перспективні анодні матеріали для літій-іонних акумуляторів Жигір А.Д., Фоглер О.Н. Матеріали міжнародної конференції "Сучасна наука: проблеми і перспективи", Київ [ pdf ]
2016 Моделювання процесу вилучення іонів нікелю із комбінованих розчинів Афонін Г.Г., Безносик Ю.О., Дзязько Ю.С., Складанний Д.М., Бондаренко О.С. Технологический аудит и резервы производства, № 1(27) [ pdf ]
2015 Створення нового пиловловлюючого обладнання для очистки газових викидів С.В. Плашихін, Д.О. Серебрянський, Ю.О. Безносик, О.М. Набок, М.В. Семенюк Зб. тез XVIII міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. та мол. вч. "Екологія. Людина. Суспільство" [ pdf ]
2015 Експериментальні дослідження ефективності очистки димових газів від твердих часток та діоксиду сірки Серебрянський Д.О., Семенюк М.В., Плашихін С.В. Экология и промышленность, № 1 [ pdf ]
2015 Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое Т.В. Бойко, Ю.А. Запорожец Технологический аудит и резервы производства, № 1/3 (21) [ pdf ]
2015 Миграционные процессы в почвенном слое Запорожец Ю.А. Всеукр. студ. наук. конф. "Наукова Україна", Дніпропетровськ [ link ]
2015 Моделирование массопереноса загрязненных веществ в почвенном слое Запорожец Ю.А., Бойко Т.В. Всеукр. студ. наук. конф. "Наукова Україна", Дніпропетровськ [ link ]
2015 Расчет индекса загрязнения поверхностных вод в рамках оценки экологической составляющей жизненного цикла продукции Проскурнин О.А., Комаристая Б.Н., Смирнова С.А. Scientific Journal "ScienceRise", № 5(2) [ pdf ]
2015 Investigation of the aerodynamic drag of an eight-channel centrifugal filter D.F. Serebryanskii, N.S. Semenyuk, S.V. Plashikhin Journal of Engineering Physics and Thermophysics, New York, Vol. 88 [link]
2015 Исследование величины аэродинамического сопротивления восьмиканального центробежного фильтра Серебрянский Д.А., Семенюк Н.В., Плашихин С.В. Инженерно-физический журнал, Том 88, № 2 [link]
2015 On preliminary analysis of industrial water systems Arcady Shakhnovsky, Grzegorz Poplewsk, Aleksander Kvitka, Roman Bochenek Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects: proc. of the III Int. Sci. and Tech. Conf. [ pdf ]
2015 Математичне моделювання процесу окиснення заліза Маслікевич В.С., Солнцев В.П., Шахновський А.М. Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжн. наук.-практ. конф., Київ-Черкаси [ pdf ]
2015 A model for sustainable water usage networks design A. Shakhnovsky, A. Kvitka, G. Poplewski, I. Dzhygyrey Water Harmony Project: Water Research Technology [ pdf ]
2015 Modelling of heterogeneous systems in microreactors Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик 5th Int. youth science forum "Litteris et Artibus" [ pdf ]
2015 Analysis of the Process of Obtaining Methyl Esters of Fatty Acids from Waste Vegetable Oils Kukushkina O., Vasylkevich O., Bondarenko S., Beznosyk Yu. Матеріали наукового форуму: V Міжн. молодіжний наук. форум "litteris et artibus" [ pdf ]
2015 Simulation the gas simultaneous adsorption over natural and modified zeolite Примиська С.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2/6 (74) [ pdf ]
2015 The synthesis of functionalized silica materials using the flow microreactor Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик, Л.М. Бугаєва 42nd Int. Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [ pdf ]
2015 Математичне моделювання хімічних процесів у мікрореакторах Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик, Бондаренко О.С. Технологічний аудит та резерви виробництва, № 2/5 (22) [ pdf ]
2015 Simulation of the process of silica functionalization in the microreactor Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик Східно-Європейський журнал передових технологій, № 2/5 (74) [ pdf ]
2014 Моделювання реактора виробництва малеїнового ангідриду окисненням бензолу Холодько І.І., Безносик Ю.О. Мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф. мол. уч., асп. і студ. "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [ pdf ]
2014 Розрахунок прогнозованого значення техногенного ризику промислових об'єктів при експлуатації Т.В. Бойко, П.А. Вавулін Східно-Європейський журнал передових технологій. № 5/10 (71) [ pdf ]
2014 Математичне моделювання процесу очищення запилених газових потоків в циклонному пиловловлювачі Серебрянський Д.О., Плашихін С.В, Безносик Ю.О., Набок О.М. Східно-Європейський журнал передових технологій, Том 2, № 10(68)  [ pdf ]
2014 Особливості процесу отримання метилових естерів карбонових кислот з відпрацьованих рослинних жирів Василькевич О.І., Бондаренко С.Г, Кукушкіна О.Ю. Матеріали IІ міжн. наук.-практ. конф. "Хімічна технологія: Наука, економіка та виробництво" [ pdf ]
2014 Двухуровневый центробежный фильтр Серебрянский Д.А., Горголюк В.В., Плашихин С.В., Семенюк Н.В. Экология и промышленность, №2 [ pdf ]
2014 Численное исследование процесса адсорбции и хранения оксидов азота Примиська С.О., Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2/6 (68) [ pdf ]
2014 Оптимізація процесу одержання комбінованих целюлозно-неорганічних сорбентів для концентрування Цезію-137 В.В. Галиш, А.М. Шахновський, М.Т. Картель, В.В. Мілютін Поверхность, Вып. 6 (21) [ pdf ]
2014 Оптимальне проектування підсистеми мембранної демінералізації води для підприємства харчової промисловості Білоус Г.М., Квітка О.О., Шахновський А.М. Зб. тез доп. XVII Міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. вчених "Екологія. Людина. Суспільство" [ pdf ]
2014 О синергетическом механизме теплового взрыва при синтезе интерметаллидов В.П. Солнцев, А.М. Шахновский, К.Н.Петраш, В.В. Скороход Сб. статей XXVII межд. науч. конф. "Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-27" [ pdf ]
2014 Minimalizacja zużycia wody w sieciach wody procesowej Alina Jeżowska, Arcady Shakhnovsky, Aleksander Kvitka, Grzegorz Poplewski, Iryna Dzhygyrey Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects: proc. of the II Int. Sci. and Tech. Conf. [ pdf ]
2014 Influence of temperature of initiation and environment on SHS on the termokinetics behavior of reacting system Solntsev V. P., Shakhnovsky A.M., Skorokhod V. V., Petrash K.M. Abstracts of 4th Int. Samsonov Memorial Conf. "Materials Science ofrefractory compounds" [ pdf ]
2014 Комп’ютерне моделювання відмов технологічного обладнання Бойко Т.В., Вавулін П.А. Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2014): Зб. наук. ст. 4-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2014 Вирішення задачі фільтрації для моделі прогнозування міграції забруднюючих речовин в ґрунті БойкоТ.В., ЗапорожецьЮ.А., Брановицька С.В. Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2014): Зб. наук. ст. 4-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2014 Оптимізація зворотноосмотичної підсистеми підготовки води для потреб харчових підприємств Білоус Г.М., Квітка О.О., Шахновський А.М., Малецький З.В Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2014): Зб. наук. ст. 4-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2014 Ефективність процедур структурного проектування промислових схем водного господарства А. М. Шахновський, О. О.Квітка, І.М. Джигирей Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2014): Зб. наук. ст. 4-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2014 Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в грунтах Т.В. Бойко, Ю.А. Запорожець Матеріали 2-ї міжн. наук.-практ. конф. "Хімічна технологія: Наука, економіка та виробництво", Шостка [ pdf ]
2014 Исследование термокинетики синтеза интерметаллидов на основе методов вычислительного эксперимента Солнцев В.П., Скороход В.В., Петраш К.Н., Шахновский А.М. Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2014): Зб. наук. ст. 4-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2014 Аналіз процесу отримання метилових естерів карбонових кислот з відновлювальної сировини Василькевич О.І., Бондаренко С.Г., Кукушкіна О.Ю., Степанов Д.М. Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2014): Зб. наук. ст. 4-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2014 Разработка высокопродуктивных токовых режимов процесса электроэкстракции меди в виде компактного металла М.И. Донченко, О.В. Линючева, Д.Ю. Ущаповский, М.В. Бык, Д.Н. Складанный Східноєвропейський журнал передових технологій, № 6/6 (72) [ pdf ]
2014 Зведена методологія оцінки впливу життєвого циклу продукту Бендюг В.І., Комариста Б.М., Бондаренко О.С. Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2014): Зб. наук. ст. 4-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2014 Моделювання гетерогенних систем (рідина-рідина) у мікрореакторах Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик Науковий журнал "ScienceRise", № 5/3 (5) [ pdf ]
2014 Modelling of the liquid flow in the microreactor Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик Nordic Innovation Conference 2014 [ pdf ]
2013 Математичне моделювання міграції забруднюючих речовин у ґрунтах Т.В. Бойко, А.О. Абрамова, Ю.А. Запорожець Восточно-Европейский журнал передовых технологий, № 4(66) [ pdf ]
2013 Економічна ефективність використання альтернативних джерел сировини для виробництва біодизельного палива в Україні Кукушкіна О. Ю. Зб. праць ХІІ міжн. наук.-практ. конф. "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління" [ pdf ]
2013 Екологічна складова в оцінці життєвого циклу продукції Комариста Б.М. Технологический аудит и резервы производства, № 5(4) [ pdf ]
2013 Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України Тищенко В.Ф., Складанний Д.М. Проблеми економіки, № 2 [ pdf ]
2013 Моделювання гідродинамічних процесів пиловловлювачів Снєжкін Ю.Ф., Серебрянський Д.О., Захаров О.О., Плашихін С.В. Хімічна промисловість України, № 3(116) [ pdf ]
2013 Циклонные пылеуловители. Малозатратная модернизация Снєжкін Ю.Ф., Серебрянський Д.О., Захаров О.О., Плашихін С.В. Хімічна промисловість України, № 3(116) [ pdf ]
2013 Досвід засновування кластерного алгоритму для багатоекстремальної оптимізації складу полімерного композиту Складанний Д.М. Східноєвропейський журнал передових технологій, № 2 [ pdf ]
2013 Ефективне проектування промислових схем водного господарства Шахновський А.М., Квітка О.О., Джигирей І.М. Зб. тез доп. міжн. конф. "Технологія очищення води. Технічні, біологічні та екологічні аспекти" [ pdf ]
2013 Квантово-химический расчет ЯМР спектров фрагментов функционализированной поверхности кремнезема Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик, О.В. Смірнова, Ю.Л. Зуб Східно-Європейський журнал передових технологій, № 3/6 (63) [ pdf ]
2013 Вивчення структури пір природних цеолітів Примиська С.О., Решетіловський В.П. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2/6 (62) [ pdf ]
2013 Математичне моделювання аеродинаміки циклофільтру Снежкін Ю.Ф., Серебрянський Д.О., Плашихін С.В., Захаров О.О. Зб. тез доп. IV міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. вч. "Ресурсозберігаючі технології та обладнання" [ pdf ]
2012 Оцінка екологічного аспекту сталого розвитку промислових об’єктів Бойко Т.В., Комариста Б.М., Бендюг В.І. Зб. наук. ст. 3-ї міжн. наук.-практ. конф. "Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку", Київ – Рубіжне [ pdf ]
2012 Фізична модель очистки неоднорідних газових систем в циклофільтрі Серебрянський Д.О., Плашихін С.В., Захаров О.О. Зб. тез доп. IІ міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. вч. "Ресурсозберігаючі технології та обладнання" [ pdf ]
2012 Оцінка екологічної сталості життєвого циклу продукційних систем Комариста Б.М. Технологічний аудит та резерви виробництва, № 1 (8), том 6 [ pdf ]
2012 Квантово-химические расчеты фрагментов поверхности кремнезема, функционализированного азот-, фосфор- и серосодержащими группами Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик, О.В. Смірнова, Ю.Л. Зуб Східно-Європейський журнал передових технологій, № 2/14 (56) [ pdf ]
2012 Оцінка ризику промислового підприємства на стадії проектування в рамках стратегії сталого розвитку Бойко Т.В., Бендюг В.І., Комариста Б.М. Східно-Європейський журнал передових технологій, Том 2, № 14(56) [ pdf ]
2012 Аналіз впливу параметрів процесу на кінетику реакції переестерифікації рослинних олій Василькевич О.І., Степанов М.Б., Бондаренко С.Г, Кукушкіна О.Ю. Зб. тез доп. I міжн. наук.-техн. конф. "Хімічна технологія: Наука і виробництво" [ pdf ]
2012 Моделювання процесу очистки неоднорідних газових систем в циклофільтрі Снежкін Ю.Ф., Серебрянський Д.О., Плашихін С.В., Захаров О.О. Зб. тез доп. IІІ міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. вч. "Ресурсозберігаючі технології та обладнання" [ pdf ]
2012 Оцінювання хімічного ризику забруднення ґрунту на основі вирішення геофільтраційної задачі І.Б. Абрамов, Т.В. Бойко, Ю.А. Запорожець Восточно-Европейский журнал передовых технологий, № 14(56) [ pdf ]
2012 До питання прогнозування впливу хімічних чинників на забруднення грунтів Статюха Г.А., Бойко Т.В., Запорожець Ю.А. Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку (КМХТ-2012): Зб. наук. ст. 3-ї міжн. наук.-практ. конф. [ pdf ]
2012 Очищення "хвостових" газів виробництва нітратної кислоти Примиська С.О., Безносик Ю.О. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 1/6 (55) [ pdf ]
2012 Оцінка екологічного ризику промислового виробництва Н.Ф. Мазуркевич, Ю.О. Безносик Зб. тез доп. I міжн. наук.-техн. конф. "Хімічна технологія: Наука і виробництво" [ pdf ]
2012 Аналізатор октанового числа бензинів М.Б. Степанов, С.Г. Бондаренко, О.І. Василькевич Зб. тез доп. I міжн. наук.-техн. конф. "Хімічна технологія: Наука і виробництво" [ pdf ]
2011 Очистка неоднорідних газових систем в циклофільтрі Серебрянський Д.О., Плашихін С.В., Захаров О.О. Міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. вч. "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання". Зб. тез доп. [ pdf ]
2011 Стендові випробування відцентрового фільтра і циклофільтра при уловлюванні золи твердопаливного котла Серебрянський Д.О., Плашихін С.В. Наукові вісті НТУУ "КПІ", № 5(79) [ pdf ]
2011 Очистка газов от пыли в циклофильтрах Безносик Ю.А., Плашихин С.В., Серебрянский Д.А., Шкварун К.Б. ІІІ всеукр. з’їзд екологів з міжн. участю (Екологія - 2011). Зб. наук. ст. [ pdf ]
2011 Квантово-хімічне моделювання функціоналізованої поверхні кремнезему Ю.А. Мірошниченко, Ю.О. Безносик, О.В. Смірнова, Ю.Л. Зуб, Є. Лещинський Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", № 3 [ pdf ]
2010 Извлечение твердой фазы из газовой среды в циклоне с тангенциальным подводом Плашихин С.В., Безносик Ю.А., Серебрянский Д.А. Східно-Європейський журнал передових технологій, Том 2, № 10(44) [ pdf ]
2010 Разработка и моделирование циклофильтра для очистки газовых сред Плашихин С.В., Павлинский Ю.Н., Павлинский П.Ю., Серебрянский Д.А., Безносик Ю.А. Східно-Європейський журнал передових технологій, Том 4, № 8(46) [ pdf ]
2010 Техногенна безпека як невід’ємна частина сталого розвитку регіонів України Бойко Т.В., Бендюг В.І., Комариста Б.М. Східно-Європейський журнал передових технологій, Том 2, № 10(44) [ pdf ]
2010 Разработка и моделирование циклофильтра для очистки газовых сред Плашихин С.В., Павлинский Ю.Н., Павлинский П.Ю., Серебрянский Д.А., Безносик Ю.А. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4/8(46) [ pdf ]
2010 Комп'ютерне моделювання очистки газів на цеолітах Примиська С.О., Меренгер А.М., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Восточно-Европейский журнал передовіх технологий, 2/10(44) [ pdf ]
2010 Извлечение твердой фазы из газовой среды в циклоне с тангенциальным подводом Плашихин С.В., Безносик Ю.А., Серебрянский Д.А.  Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2/10(44)  [ pdf ]
2010 Извлечение твердой фазы из газовой среды в циклоне с тангенциальным подводом Плашихин С.В., Безносик Ю.А. Зб. тез доп. ІІІ міжн. конф. студ., асп. та мол. вчених з хімії та хімічної технології [ pdf ]
2010 Комп'ютерне моделювання очистки газів на цеолітах Примиська С.О., Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П., Меренгер А. Н. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 10 (44) [ pdf ]
2010 Оцінка ефективності процесів знешкодження газових викидів з використанням нечіткої логіки Р.Ю. Демидовський, Ю.О. Безносик, Г.О. Статюха Східно-Європейський журнал передових технологій, 6(48) [ pdf ]
2010 Моделювання та аналіз процесу очищення атмосферного повітря на патронних фільтрах для газотурбінних установок Бугаєва Л.М., Полякова К.М., Статюха Г.О. Східно-Європейський журнал передових технологій, 6(48) [ pdf ]
2010 Циклофильтр для очистки газовых сред Плашихин С.В., Серебрянский Д.А., Безносик Ю.А. Зб. тез XIII Міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. та мол. вч. "Екологія. Людина. Суспільство" [ pdf ]
2010 Експериментальні дослідження циклофільтра в процесі вловлювання цементного пилу Плашихин С.В., Серебрянский Д.А., Безносик Ю.А. Сб. науч. тр.в "Вестник НТУ "ХПИ"". Нові рішення в сучасних технологіях [ pdf ]
2010 Перспективи очистки викидних газів теплоенергетики на синтетичних цеолітах Примиська С.О., Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Вестник Национального техничного университета "ХПИ", 10 [ pdf ]
2009 Sustainable resource consumption assessment on LCA's basis Gennadiy Statyukha, Bogdana Komarysta, Iryna Dzhygyrey Computer Aided Chemical Engineering, Vol. 26 [ link ]
2009 Оцінювання сталості ресурсоспоживання: монетарний підхід Згуровський М.З., Статюха Г.О., Джигирей І.М., Комариста Б.М. Зб. наук. ст. II-го Всеукр. з'їзду екологів з міжн. участью [ pdf ]
2009 Монетаризаційний метод оцінювання впливу життєвого циклу продукційної системи Статюха Г.О., Джигирей І.М., Теліцина Н.Є., Комариста Б.М. Вісник Нац. Унів. "Львівська політехніка", № 659: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація [ pdf ]
2009 Техногенна безпека як складова сталого розвитку Бойко Т.В., Бендюг В.І., Комариста Б.М. Вісник ЧДТУ, № 2 [ pdf ]
2009 До питання про фінансування інноваційних проектів підприємств різних галузей господарства (на прикладі підприємств Харківської області) Колесніченко В.Ф, Складанний Д.М. Економіка розвитку, №1 (49) [ pdf ]
2009 Синтез оптимальных систем транспорта газа Статюха Г.А., Безносик Ю.А, Плашихин С.В., Риахи Реза Східно-Європейський журнал передових технологій, Том 1, № 3(37) [ pdf ]
2009 Осушення газів від оксидів сульфуру та нітрогену на штучних цеолітах Примиська С.О., Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П., Меренгер А.Н. Зб. матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю [ pdf ]
2008 Зведена методика оцінювання шкідливого впливу продукції на довкілля Статюха Г.О., Джигирей І.М., Комариста Б.М. Східно-Європейський журнал передових технологій, № 1/6 (37) [ pdf ]
2008 Синтез газотранспортних систем методами пінч-анализу Риахи Реза, Плашихин С.В., Безносик Ю.А, Статюха Г.А. Вісник ВПІ: Енергетика та електротехніка, № 6 [ pdf ]
2008 Організація моніторингу якості атмосфери на урбанізованій території з використанням оптимального планування експерименту Статюха Г.О., Складанний Д.М., Годзевич В.І. Східноєвропейський журнал передових технологій, № 4/6 (34) [ pdf ]
2008 Оптимізація органосольвентних способів одержання солом’яної целюлози Барбаш В.А., Трембус І.В., Складанний Д.М. Наукові вісті НТУУ "КПІ", №5 [ pdf ]
2008 Багатоекстремальна оптимізація процесу синтезу полімерного композиту на основі поліуретану Статюха Г.О., Складанний Д.М., Теліцина Н.Є., Лизюк О.В. Східноєвропейський журнал передових технологій, №2/6 (26) [ pdf ]
2008 Дослідження та моделювання процесів адсорбції/десорбції оксидів азоту на цеолітах Примиська С.О., Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Наукові вісті НТУУ "КПІ", № 5(61) [ pdf ]
2008 Практические аспекты оценивания устойчивости технологических систем на базе теории природного капитала Статюха Г.А., Джигирей И.Н, Комаристая Б.Н. Вісник ЧДТУ, N 4 [ pdf ]