Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців

Основним завданням комплексного моніторингу як форми ректорського контролю є системне вивчення природи навчального процесу на факультетах та в інститутах НТУУ «КПІ» з метою виявлення тенденцій та вироблення на цій основі науково-методичних рекомендацій по формуванню комплексу дій з керування якістю навчального процесу в університеті.

Комплексний моніторинг проводиться щосеместрово в групах кожної спеціальності університету таким чином, що за один рік моніторингом охоплюються всі академічні групи даної спеціальності відповідного курсу.

За результатами кожного туру комплексного моніторингу по кожній спеціальності університету визначається індекс якості підготовки фахівців, складовими якого є: а) результат ректорського контролю залишкових знань студентів; б) індекс якості дипломних робіт; в) індекс якості підготовки фахівців за результатами соціологічних опитувань ринку праці; г) накопичувальний індекс якості підготовки фахівців за результатами попередніх турів.

Ректорський контроль якості залишкових знань студентів НТУУ «КПІ» проводиться згідно з «Положенням про ректорський контроль якості залишкових знань студентів НТУУ «КПІ»»

Ректорським контролем охоплюються такі блоки дисциплін:

а) фундаментальні дисципліни;
б) інформатика;
в) іноземна мова;
г) професійно-орієнтовані дисципліни;
д) фахові дисципліни.

Після кожного туру комплексного моніторингу загальні результати моніторингу та персоніфіковані результати ректорського контролю по кожному студенту передаються Інститутом моніторингу якості освіти на відповідні кафедри університету для аналізу та здійснення комплексу заходів.

XXIII тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у деталях

Відповідальна за напрям
Комариста Богдана Миколаївна

Підготовлено на основі матеріалів інформаційно-освітнього порталу університету 
(напрям "Моніторинг якості підготовки фахівців" )