Історія кафедри кібернетики ХТП

Кафедру кiбернетики хiмiко-технологiчних процесiв було офiцiйно органiзовано в сiчнi 1974 року. Цим було пiдведено пiдсумок дев'ятирiчної роботи невеликого колективу ентузiастiв, який набирав сили на кафедрi технологiї неорганiчних речовин та мiнеральних добрив. Саме ректор КПI, завiдуючий кафедрою технологiї неорганiчних речовин професор Олександр Сергiйович Плигунов, оцiнюючи потребу народного господарства в спецiалiстах нового профiлю i прогнозуючи її безперервний рiст, зробив усе можливе, щоб кiбернетики змогли стати самостiйними.

Органiзатором складного процесу становлення кафедри стала Ала Григорiвна Бондар, її перший завiдуючий (до 1981 р.) та наставник молодi. Володiючи великим органiзацiйним досвiдом та колосальною енергiєю, А.Г. Бондар зумiла в найкоротший строк згуртувати однодумцiв, якi вчили студентiв i вчились самi. Першим учнем була сама А.Г. Бондар: в 1967 р. разом з молодими спецiалiстами I.О.Потяженком i О.Т.Поповичем вона прослухала цикл лекцiй в МХТI на кафедрi академiка Кафарова В.В.  

   Особистості
 

К.т.н. Муравьов Олександр Іович працював на кафедрі КХТП з моменту її заснування до 1993 року. Наприкiнцi 70-х рокiв О.І. Муравьов був співрозробником АСУТП виробництва амiака з коксового газу на базi вiтчизняних керуючих засобiв обчислювальної технiки на Новолипецькому металургiйному комбінаті, брав участь у створенні типового математичного забезпечення АСУ ТП у рамках договору з НВО "Хiмавтоматика" у галузевій науково-дослiдницькій лабораторiї.
У 90-х І.О. Муравьов емігрував до США приєднавшись до команди компанії "Монсанто" у м. Сент-Луїс. Подальша кар'єра Олександра Іовича пов'язана з компанією-провідним розробником рішень у сфері моделювання промислових процесів MYNAH Technologies.

див. новину "Dr. Aleksandr Muravyev - MYNAH Ab Initio 2013

Результатом цiєї дiяльностi стали першi курси лекцiй кафедри - "Обчислювальна технiка в iнженерних розрахунках" та "Математичне моделювання в хiмiчнiй технологiї". Останнiй став настiльки необхiдним, що був пiдготовлений А.Г. Бондар в виглядi пiдручника (вийшов у 1973, а у 1974 р. нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР). Завдяки методичнiй досконалостi, доступностi i простотi математичного фундаменту, цей пiдручник не втрачає своєї привабливостi i користується попитом у студентiв до цього часу.

На початку семидесятих рокiв в групу кiбернетикiв були запрошенi вже досвiдченi фахiвцi - к.т.н. О.В.Сахненко, к.т.н. Г.О. Статюха i к.т.н. Р.Б. Медведєв, а також випускники кафедри Ю.О. Безносик і Р.М. Колеснiкова. Необхiдно вiдзначити, що до моменту офiцiйного визнання кафедри, вже було випущено 4 групи студентiв спецiальностi 0834 "Основнi процеси хiмiчних виробництв та хiмiчна кiбернетика". Випуск молодих спецiалiстiв збагатив колектив кiбернетикiв новим досвiдом, який був закрiплений в десятцi учбово-методичних посiбникiв i книгах: "Планування експерименту в хiмiчнiй технологiї" (автори А.Г. Бондар, Г.О. Статюха), "Планування експерименту при оптимiзацiї процесiв хiмiчної технологiї" (А.Г. Бондар, Г.О. Статюха, I.О. Потяженко), "Обчислювальна математика в хiмiї i хiмiчнiй технологiї" (автори С.В. Брановицька, Р.Б. Медведєв, Ю.Я. Фiалков). Особливий успiх випав на долю вже згаданого пiдручника А.Г. Бондар - вiн був представлений на отримання нею ступеня доктора технiчних наук.

Дослiдницька робота кафедри починалась з невеликої госптеми з Київським заводом хiмiкатiв по дослiдженню процесiв очищення стiчних вод вiд ртутi. Протягом кiлькох рокiв обсяг фiнансування кафедри був збiльшений в десятки разiв, що дозволило не тiльки виконувати замови промисловостi, але й нарощувати науковий потенцiал кафедри, безперервно поповнювати її новими обчислювальними машинами та iншим обладнанням. Успiшно захищають кандидатськi дисертацiї викладачі кафедри О.В. Клименко, Ю.О. Безносик, О.С. Корольов, I.О. Потяженко, Р.М. Колеснiкова; згодом - О.М. Шляханов, С.Г. Бондаренко - майбутнi доценти кафедри.

Поступово на кафедрi складаються декiлька наукових напрямкiв. Науковi iнтереси групи, очолюваної доц. Медведєвим Р.Б., концентруються навколо створення на Новолипецькому металургiйному комбінаті АСУ ТП виробництва амiака з коксового газу на базi вiтчизняних керуючих засобiв обчислювальної технiки, яку випускав Пiвнiчно-Донецький НДI УОМ - спочатку УВМ "М-1010", а потiм УВК "СМ-2", "СМ-2М". Наприкiнцi 70-х рокiв АСУ ТП було передано в промислову експлуатацiю. Головнi її розробники - О.I. Муравьов, Є.М. Земляк, О.М. Шляханов, О.В. Федоров успiшно захистили свої кандидатськi дисертацiї, узагальнивши чималий науковий та практичний досвiд створення та експлуатацiї АСУ ТП.

Успiшнiй науковiй дiяльностi кафедри сприяла увага до неї з боку Мiнхiмпрому СРСР. У 1976 роцi наказом цiєї органiзацiї було створено галузеву науково-дослiдницьку лабораторiю (ГНДЛ) "Проектування типового програмного забезпечення", яка була вiдразу оснащена УВК "СМ-2".

Першим головним замовником робiт по ГНДЛ було Московське Дослiдно Конструкторське Бюро Автоматики (пiзнiше "Хiмавтоматика") пiд керiвництвом Ю.М.Лужкова. У рамках цього співробіництва було виконано низку найважливiших народногосподарських робiт. Наприклад, розробленi системи керування процесом виробництва багатокомпонентного матерiалу в апаратах киплячого верства. Тут при моделюваннi процесiв, окрiм розроблених ранiше методiв та алгоритмiв iдентифiкацiї, використовуються нечiткi множини та розробляються бази знань та алгоритми управлiння на їх основi. Результати роботи були вiдображенi в учбовому посiбнику видавництва "Вища школа" - "АСК ТП в металургiї" (автори: Ю.Д. Бондар, Р.Б. Медведєв, В.Д. Романенко).

ГНДЛ була органiзацiйно розширена пiсля отримання нового завдання - розробки пiдсистеми автоматизованого проектування ЕКОЛОГIЯ у рамках САПР "ХIМПРОМ" (замовник ГIАП Мiнхiмпрома СРСР). Група спецiалiстiв, очолювана доц. Г.О. Статюхою протягом шести рокiв розробляли i здали в експлуатацiю пiдсистему "ЕКОЛОГIЯ". З її допомогою було спроектовано ряд технологiчних систем очистки стiчних вод для хiмiчних пiдприємств. Результати роботи були вiдображенi в монографiї Г.О. Статюхи, I.М. Кисiля, I.I. Браславського "Системне проектування хiмiко-технологiчних комплексiв (Київ, Технiка, 1983р.).

Мiцне положення ГНДЛ, стiйке фiнансування з боку Мiнхiмпрому СРСР, постiйнi замовлення, квалiфiковане керiвництво та ентузiазм виконавцiв давали вiдмiннi результати. Статтi в престижних журналах, виступи на конференцiях, пiдручники та монографiї, захист дисертацiй заклали мiцний фундамент нової в Українi наукової школи - кiбернетики хiмiко-технологiчних процесiв.

У зв'язку з тяжкою і тривалою хворобою А.Г.Бондар, в 1981р. завiдуючим кафедрою кiбернетики ХТП було призначено доц. Г.О.Статюху.

Закладений першопроходцями i, особливо першим завкафедрою професором Бондар А.Г. фундамент змiцнювався талановитою молоддю. Цьому сприяла плiдна наукова та iнженерна атмосфера на кафедрi. Починається визнання кафедри за кордоном.

Обмiн викладачами з Вроцлавською полiтехнiкою (Польща), Технологiчним iнститутом у Мерзебурзi (ГДР), спiльнi публiкацiї та участь у Мiжнародних конференцiях сприяли змiцненню авторитету кафедри за кордоном. Отриманi нагороди за виконання науково-дослiдницької роботи (1983-1989) та премiя КПI в 1991р. за книгу д.т.н. проф. Статюхи Г.О. "Автоматизоване проектування хiмiко-технологiчних систем" (Вища школа, 1989) також сприяли визнанню кафедри, як сформованого наукового напрямку на Українi.

На початку 80-х років на кафедрі починає розвиватись новий науковий напрям - "Експериментально- статистичне моделювання, теорiя та практика експерименту" (проф. Г.О. Статюха, доц. Р.М. Колеснiкова у спiвробiтництвi з проф. В.О. Вознесенським (Одеса)). Джерело цього напрямку - комп'ютерне матерiалознавство - вiдноситься ще до початку 70-х рокiв. Проте, саме в рамках ГНДЛ, використовуючи контракти з промисловiстю, вдалось розробити теоретично-методичнi основи напрямку та потужне програмне забезпечення. Загальновiдомi такi розробки ГНДЛ, як пакети програм MIORIT, ECOLOGY, STAR та iншi.

В цей перiод спiвробiтники кафедри також працюють по рецензуванню та оцiнцi наукових та учбових робiт, беруть участь в експертних нарадах, оргкомiтетах конференцiй. Змiцнюються зв'язки з порiдненими кафедрами, особливо з кафедрою (а потiм факультетом) кiбернетики хiмiко-технологiчних процесiв хiмiко-технологiчного Інституту iм. Менделєєва. Її завiдуючий академiк В.В.Кафаров постiйно допомогав кафедрi порадами, посiбниками, методичними розробками. У 1984р. пiдчас захисту докторської дисертацiї Г.О. Статюхи на Радi КПI, академiк В.В.Кафаров високо оцiнив внесок кафедри в науку та освiту Росiї та України. Пiдтримуються тicнi зв'язки з кафедрами Одеського iнженерного будiвельного iнституту, Львiвського та Харкiвського полiтехнiчного iнститутiв, Днiпропетровським хiмiко-технологiчним iнститутом, iнститутами Новосибiрська, С-Петербурга, Таллiнна, Баку, Єревана, Кишинева, Краснодара та iн.). Тiснi зв'язки, високий авторитет та центральне становище сприяло утворенню на базi кафедри у 1991р. Української Iнженерно-хiмiчної Асоцiацiї (УIХА). Десятки органiзацiй іженерно-хiмiчного профiлю об'єднались, щоб провадити єдину наукову та учбову полiтику в цiй галузi. У 1993р. УIХА була прийнята членом Європейської Асоцiацiї хiмiчної iнженерiї (EFCE), що є свiтовим визнанням нової держави - України. Продовжувалось удосконалення учбового плану: були видiленi новi спецiалiзацiї - основнi процеси хiмiчних виробництв та автоматизоване управлiння хiмiко-технологiчних процесiв, а пiзнiше спецiалiзацiя - комп'ютерна хiмiя. Були пiдготовленi десятки методичних посiбникiв для знов утворених курсiв. Особлива специфiка проявилась при розробцi i виданнi учбово-методичних посiбникiв на кафедрi, що пов'язано з високими темпами розвитку обчислювальної технiки: машини другого поколiння замiнювались машинами третього поколiння, далi прийшли персональнi комп'ютери.

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт, не встигнувши отримати апробацiї, ставали "морально застарiлими" i непридатними для роботи. За останнi десять рокiв зусиллями викладачiв кафедри видано бiльше 40 методичних розробок. До того ж, новi курси, як наприклад, проф. Р.Б. Медведєва "Керування хiмiко-технологiчними процесами" (1994 р.) супроводжуються пакетом прикладних програм i комп'ютерним курсом.

Кафедра проводить базову пiдготовку студентiв трьох спеціальностей інженерно-хімічного факультету, студентів технологічного напрямку новоутвореного факультету біотехнології та студентів всiх спецiальностей хiмiко-технологiчного факультету з дисциплiн "Обчислювальна математика та програмування" (1, 3, 4 семестри) та "Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хiмiчнiй технологiї (8 семестр) в рамках учбового плану пiдготовки бакалаврiв. Тут студенти вивчають персональнi комп'ютери, базове програмне забезпечення, основи комп'ютерних мов, одержують навички роботи на комп'ютерах, вивчають засоби математичного моделювання та розв'язують задачi дослiдження i проектування процесiв хiмiчної технологiї. Для більш глибокого вивчення програмування викладачами кафедри видано в 1996 році учбовий посібник "Программирование на языке QBASIC для персональных ЭВМ" (Ю.О. Безносик, С.Г. Бондаренко, О.О. Квітка).

За час існування кафедри КХТП її співробітниками були виконані галузеві, держбюджетні та господарчі теми за різноманітною тематикою, орієнтовані на проблеми проектування, моделювання, управління, оптимізації різноманітних хіміко-технологічних процесів. Серед таких робіт найбільш вагомими є "Розробка АСУ виробництвом аміаку з коксового газу", "Очищення стічних вод", "Розробка ресурсозберігаючих технологій в галузі будівельного матеріалознавства", "Розробка та впровадження системи оптимального керування виробництвом аміаку з природного газу", "Розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для моделювання, оптимізації, проектування та управління процесів і систем, що використовуються у ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологіях".

Наукові досягнення були також відображені в чисельних публікаціях (більше 400), серед яких - монографії, підручники, авторські свідоцтва, патенти та відкриття. На кафедрі за невеликий час її існування захищено дві докторські та понад двох десятків кандидатських дисертацій.

Робота кафедри проходила у тяжких умовах реформування суспiльства. На фонi тимчасового зниження значущості хiмiко-iнженерних спецiальностей в Українi, особливо приємно зростаюче визнання дослiджень кафедри за кордоном. Так, проф. Статюху Г.О. було запрошено для проведення науково-дослiдницької роботи та читання лекцiй до Монреальського полiтехнiчного iнституту (1992-1993 рр.) та Мс.Gill (1997-1998 рр) (Канада), проф. Яблонський Г.С. в 1995р. був запрошений для роботи у Вашингтонський Унiверситет (США), пройшли стажування проф. Медведєв Р.Б. (м. Мерзебург, Нiмеччина), доц. Безносик Ю.О. (м. Льєж, Бельгiя). Збiльшилось число доповiдей, прийнятих на Мiжнароднi конференцiї (більше 30): (Словенiя, Польща, Туреччина 1995р.), Англiя (1994-1995), Грецiя, Чехiя, США, Швейцарiя (1996), Франція (1997, 1999), Чехiя (1998, 2000), Бельгія, Угорщина, Туреччина (2001).

Все це свiдчить про високий рiвень науково-учбового потенцiалу кафедри та дає змогу сподiватися на зростання активностi кафедри в найближчому майбутньому.

Більше 40 років свого життя присвятили кафедрі кібернетики її незмінні викладачі: проф. Г.О. Статюха, проф. Р.Б. Медведєв, доц. С.В. Брановицька, доц Ю.О. Безносик, доц. О.О. Квітка.

Учбово-допоміжний персонал сумлінно працює над створенням та поліпшенням матеріально-технічної бази кафедри, приймаючи активну участь в підготуванні та проведенні учбових занять. Через їх руки пройшла вся обчислювальна техніка кафедри, починаючи з аналогових машин МН-7.

Свою трудову діяльність на кафедрі починали її найкращі випускники Н.І.Кулик, О.М.Шляханов, О.В.Федоров, Л.І.Бутовець, О.О.Квітка, О.М.Крамаренко, В.П.Лосева, Ю.І.Кусий, Л.О.Рикова, Т.П.Клименко, С.О.Кудрявцева, Н.В.Камінська, Т.В.Пацкова, Т.В.Мешкова, О.Ф.Лесик, Н.В.Калуга, Д.В.Кундіренко, В.П.Копецький, Р.О.Петрик, В.О.Хрутьба, Е.А.Челноков, А.В.Брус, Л.П.Чернявська, М.С.Попський, С.В. Холоділо та інші.

Сумлінно працюють молоді вихованці кафедри - доц. Сангінова О.В. (керівник к.т.н., проф. Р.Б. Медведєв), доц. Складанний Д.М., доц. Бендюг В.І. (керівник д.т.н., проф. Г.О. Статюха).

З 1997 р. кафедра готує фахівців за спеціальністю "Хімічна інженерія та комп’ютерна хімія", а з 2000 року – за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані процеси і виробництва".

І знову – розробка нових курсів лекцій, методичного забезпечення, постійна робота над підвищенням кваліфікації. Видано монографії "Інтелектуальні системи прийняття рішень при дослідженні та проектуванні хіміко-технологічних процесів" (Г.О. Статюха, Ю.О. Безносик, Л.М. Бугаєва, 2004), "Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти" у 2-х частинах (наук. кер. М.З. Згуровський; Г.О. Статюха, І.М. Джигирей та ін., 2012); навчальні посібники "Аналіз та синтез хіміко-технологічних систем" (Л.М. Бугаєва, Ю.О. Безносик, Г.О. Статюха, 2006), "Рішення хіміко-технологічних задач із використанням програми Aspen Plus" (Л.М. Бугаєва, Ю.О. Безносик, Г.О. Статюха 2007), "Планування оптимального експерименту" (Г.О. Статюха, Д.М. Складанний, О.С. Бондаренко, 2008), та "Керування хіміко-технологічними процесами" (Р.Б. Медведєв, 2012), а також тексти лекцій "Інформаційні технології. 1: Основи інформатики" (Ю.О. Безносик, І.М. Джигирей, О.О. Квітка, Г.О. Статюха, 2007), Викладачами створюються електронні варіанти лекцій, методичних вказівок, які передаються студентам для вивчення. У навчальних курсах використовуються програмні пакети, створені на кафедрі (MIORIT, STAR, STAU, STAT-SENS та iншi.), а також пакети прикладних професійних та стандартних програм Windows, MathCad, MATLAB, GAMESS та ін.

Проф. Статюхою Г.О. було підготовлено та апробовано на магістрах ІПСА курс лекцій «Аналіз сталого розвитку суспільства» (2007 р.). З 2009 року викладачі кафедри читають цей курс для магістрів всіх спеціальностей університету. Видано короткий термінологічний словник "Сталий розвиток" для магістрів усіх напрямів підготовки (М.З.Згуровський, Г.О.Статюха, І.М.Джигирей., НТУУ "КПІ", 2008) та курс лекцій "Основы устойчивого развития общества" (М.З.Згуровский, Г.А. Статюха, 2010).

Науковий та навчальний досвід кафедри зі сталого розвитку плідно використовується на міжнародному рівні. Так в 2008 році було створено Центрально-Східний Європейський Інститут Сталого Розвитку, метою роботи якого є впровадження навчальних та наукових розробок в життя таких країн як Росія, Польща, Білорусь, Україна. Директором цього Інституту призначений завідувач кафедри КХТП проф. Статюха Г.О. Під керівництвом академіка М.З.Згуровського за участю фахівців КПІ, у тому числі і з кафедри КХТП, започатковано програму 1,5 – річної підготовки магістрів зі сталого розвитку (ІПСА).

Сьогодні кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів готує фахівців з напряму «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології», а також викладає загально-факультетські дисципліни: «Інформаційні технології», «Обчислювальна математика і програмування», «Комп’ютерна графіка» бакалаврського циклу підготовки та «Математичні методи оптимізації», «Математичне моделювання процесів і систем», «Основи наукових досліджень», «Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології» для магістрів загально університетської підготовки. З 2013 року підготований і почав викладатись новий курс (лекції та лабораторний практикум) «Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах» (доц. Бондаренко С.Г., ас. Мердух С.Л.) для спеціалістів ХТФ.

17 грудня 2012 року передчасно після тяжкої хвороби пішов з життя Геннадій Олексійович Статюха Виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено доц. Т.В.Бойко, випускницю кафедри, яка продовжує початі справи та традиції, що склались на кафедрі.

За останні роки на кафедрі кібернетики ХТП було створено три нові спільні науково-навчальні лабораторії:

• Спільний Україно–Норвежський комп’ютерний клас дистанційного навчання на 8 комп’ютерів. Він використовується українськими студентами, що навчаються в магістратурі університету м. Йовік (Норвегія) за спеціальністю "Стале виробництво", та українськими викладачами, що провадять on-line семінари та консультації всіх студентів, що навчаються в магістратурі університету м. Йовік (Норвегія) та вивчають дисципліну "Сталий розвиток". Класу присвоєно ім’я професора Г.О.Статюхи.

• Навчально-прикладний центр розробки стратегій керування хіміко-технологічними процесами – спільна лабораторія мікропроцесорної техніки кафедри кібернетики ХТП та фірми Honeywell Ukraine, яка використовується у навчальному процесі та науково-дослідних роботах кафедри. В учбовий процес кафедри впроваджено тренажерний комплекс для навчання студентів стратегіям керування сучасними хіміко-технологічними об’єктами.

• Спільна навчально-наукова лабораторія моніторингу екологічної сталості подвійного підпорядкування Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку НТУУ "КПІ" та кафедри КХТП, для проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у галузі сталого розвитку. Лабораторія проводить навчальну та наукову роботу для вирішення актуальних наукових задач щодо оцінювання екологічної сталості та безпеки різномасштабних об’єктів, процесів, систем і територіальних утворень задля ефективного ухвалення рішень та керування.

З 2000 року кафедру поповнює талановита молодь – її випускники. Захистили кандидатські дисертації Сангінова О.В. (2003), Жигір О.М. (2003), Складанний Д.М. (2003), Шахновський А.М. (2006), Бендюг В.І. (2006), Джигирей І.М. (2007), Теліцина Н.Є. (2009), Примиська С.О. (2011), Абрамова А.О. (2013).

Сьогодні на кафедрі працює 20 викладачів (1 професор, 13 доцентів, 3 старших викладачі, 3 асистенти).

Статті в престижних журналах, доповіді на конференціях, підручники та монографії, докторські (А.Г. Бондар, Г.О. Статюхи, Є.М. Земляка) і кандидатські дисертації (Ю.О. Безносика, О.С. Королева, О.О. Квітки, Р.М. Колесникової, Л.М. Бугаєвої, О.М. Шляханова, С.Г. Бондаренка Т.В. Бойко та багатьох інших співробітників старшого покоління кафедри та її випускників) заклали основу унікальної наукової школи «Математичне і комп'ютерне моделювання хімічних і технологічних процесів та систем». Досягненням цієї школи є створення на базі системного підходу методології побудови математичних моделей технологічних систем різної природи, різного масштабу і для різних цілей.

Сфера сучасних наукових інтересів кафедри пов’язана з використанням методів моделювання та оптимізації технологій в хімічній та суміжних галузях промисловості за різними напрямками:

• експериментально-статистичне моделювання (проф. Статюха Г.О., доц. Складанний Д.М., ст. викл. Теліцина Н.Є.);

• керування діючими промисловими системами (проф. Медведєв Р.Б., доц. Сангінова О.В., доц. Бондаренко С.Г., ас. Мердух С.Л.);

• підвищення якості продукції (доц. Складанний Д.М.);

• синтез оптимальних схем промислового водоспоживання та водоочищення (доц. Квітка О.О., доц. Шахновський А.М., доц. Джигирей І.М.);

• техногенна небезпечність промислових підприємств (доц. Бойко Т.В., доц. Бендюг В.І., ст. викл. Абрамова А.О., ас. Комариста Б.М.);

• синтез складних технологічних систем (доц. Безносик Ю.О., доц. Бугаєва Л.М., ст. викл. Примиська С.О., ас. Плашихін С.В.);

• математичне моделювання властивостей полімерів і полімерних систем (доц. Жигір О.М.);

• сталий розвиток суспільства (проф. Статюха Г.О., доц. Джигирей І.М.).

Кафедра є організатором Міжнародної наукову-практичної конференції з «Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку», яка проводилась в 2008 (Черкаси), 2010 (Київ), 2012 (Рубіжне) роках. В них приймали участь вчені з України, Німеччини, Польщі, Росії, Угорщини, США, Норвегії.

Кафедра підтримує тісне співробітництво з науковими школами Англії (UMIST, Манчестер), Німеччини (Університети Дортмунда і Дрездена), Польщі (Rzeszow Politechnica, Technical University of Wroclaw), США (University of Utah, Salt Lake City; University of Minnesota, Duluth; Washington University in St.Louis), Норвегії (Gjovik University), з інститутами НАН України (інститутом хімії поверхні, інститутом фізичної хімії, інститутом газу, інститутом хімії високомолекулярних сполук), а також з Південноукраїнською, Хмельницькою, Ровенською АЕС, ТОВ «Бетон-комплекс» (м. Київ), ЗАТ «Термінал М» (м. Київ), ТОВ НВО «Екософт» (м. Київ) та Honeуwell Ukraine (м. Київ). Це дозволяє постійно знайомити студентів профільної спеціальності та аспірантів кафедри з досягненнями передової наукової та інженерної думки.

Залучення студентів до сучасної методології дослідження і проектування хімічних і технологічних систем, їхня особиста участь у розробці наукової тематики кафедри безумовно сприяє підвищенню якості їх освіти, полегшує входження в сучасний ринок з високими вимогами до спеціалістів та магістрів, підвищує їх кар'єрні можливості. Кафедрою випущено понад 900 фахівців, які успішно працюють на різних підприємствах технологічного профілю, в наукових установах, обчислювальних центрах, а в останній час – в комерційних та банківських структурах і не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу.

Кафедра пишається своїми випускниками такими, як: член-кореспондент НАН України д.х.н. Орлик С.М. (випуск 1976 р.) – зав. відділом інституту фізичної хімії НАНУ; д.т.н. Земляк Є.М. (1978) – провідний програміст (США); Конишев В.В. (1979) – директор Науково-виробничої фірми “Ірком-ЕКТ”; Червоній В.М. (1981) – народний депутат України 2 і 3 скликань, голова Рівненської обласної державної адміністрації (2004–2006); Плесконіс А.А. (1986) – один з керівників ТОВ “Кодак Україна”; Джангіров Д.Г. (1989) – відомий український журналіст, політолог; Прохоровський А.С. (1989) – директор торгівельно-виробничої фірми “Интерон”; Кублановський Г.В. (1989) – генеральний директор компанії PROFIX, Морозов Д.Д. (1993) – технічний директор корпорації Парус та багатьма, багатьма іншими.

40 років – не такий вже великий проміжок часу, порівнюючи з 115-річчям КПІ, але це – понад 900 фахівців (інженерів, спеціалістів, магістрів), чимало інженерних та наукових розробок, а для багатьох викладачів кафедри це – все життя, присвячене своїй високій професії.