Історія й сьогодення кафедри

[ pdf ] ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ КІБЕРНЕТИКИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  КАФЕДРІ КІБЕРНЕТИКИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 40! [ pdf ]

 

Кафедру кібернетики хiмiко-технологiчних процесів (КХТП) було органiзовано в сiчнi 1974 року. Її створення стало пiдсумком восьмирiчної роботи невеликого колективу ентузiастiв, який згуртувався на кафедрi технологiї неорганiчних речовин та мiнеральних добрив. Саме на той час ректор КПI, завiдуючий кафедрою технологiї неорганiчних речовин професор О.С.Плигунов, оцінюючи потребу народного господарства в спецiалiстах нового профiлю, зробив усе можливе, щоб кiбернетики стали самостiйними.

Складний процес становлення кафедри очолила Алла Григорiвна Бондар, її перший завідуючий (до 1981 р.) та наставник молодi. Першими викладачами кафедри стали: доц. О.В.Сахненко, доц. Г.О.Статюха, ст. викл. Р.Б.Медведєв, ст. викл. І.О.Потяженко, ст. викл. О.Т.Попович, асист. О.В.Клименко, асист. Ю.О.Безносик, асист. Р.М.Колеснікова.

Маючи великий організаційний досвід та колосальну енергію, А.Г.Бондар зуміла в найкоротший термін згуртувати однодумців, якi навчали студентів i вчились самі. Результатом педагогічної діяльності стали курси лекцій кафедри - "Обчислювальна техніка в інженерних розрахунках" та "Математичне моделювання в хімічній технології". Останній виявився настільки необхідним, що був підготовлений А.Г.Бондар як підручник (вийшов у 1973 р., а в 1974 р. нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР). Завдяки методичній досконалості, доступності i простоті математичного фундаменту, цей підручник і досі користується попитом у студентів.

Незабаром виходять підручники: "Планування експерименту в хімічній технології" (А.Г.Бондар, Г.О.Статюха), "Планування експерименту при оптимізації процесів хімічної технології" (А.Г.Бондар, Г.О.Статюха, I.О.Потяженко), "Обчислювальна математика в хімії i хімічній технології" (С.В.Брановицька, Р.Б.Медведєв, Ю.Я.Фiалков). Останній вийшов повторно в 2004 році в новій редакції українською мовою і є необхідним посібником для всіх студентів хіміків-технологів.

Співробітниками галузевої науково-дослідницької лабораторії "Проектування типового програмного забезпечення", створеної на кафедрі в 1976 р., були виконані найважливіші народногосподарські роботи. Зокрема, підсистема автоматизованого проектування "Екологія" в рамках САПР "Хімпром", за допомогою якої були спроектовані технологічні системи очистки стічних вод для хімічних підприємств. Результати цих робіт відображені в монографіях "Системне проектування хiмiко-технологiчних комплексiв" (1983 р.) та "АСКТП в металургії" (1987 р.) за участю Г.О.Статюхи та Р.Б.Медведєва.

З 1981 р. завідувачем кафедри кібернетики ХТП призначається доцент Геннадій Олексійович Статюха, який продовжив справу, розпочату А.Г.Бондар в організаційному, навчальному та науковому напрямах.

Статті в престижних журналах, доповіді на конференціях, підручники та монографії, докторські і кандидатські дисертації співробітників кафедри та її випускників заклали основу унікальної наукової школи "Математичне і комп'ютерне моделювання хімічних і технологічних процесів та систем". Досягненням цієї школи є створення на базі системного підходу методології побудови математичних моделей технологічних систем різної природи, різного масштабу і для різних цілей.

Сфера сучасних наукових інтересів кафедри КХТП пов'язана з використанням методів моделювання та оптимізування технологій у хімічній та суміжних галузях промисловості за такими напрямами: експериментально-статистичного моделювання (доц. Д.М.Складанний); керування діючими промисловими системами (проф. Р.Б.Медведєв, доц. О.В.Сангінова, доц. С.Г.Бондаренко); підвищення якості продукції (доц. Д.М.Складанний); синтезу оптимальних схем промислового водоспоживання та водоочищення (доц. О.О.Квітка, доц. А.М.Шахновський, доц. І.М.Джигирей); техногенної небезпечності промислових підприємств (доц. Т.В.Бойко, доц. В.І.Бендюг); синтезу складних технологічних систем (доц. Ю.О.Безносик, доц. Л.М.Бугаєва); математичного моделювання властивостей полімерів і полімерних систем (доц. О.М.Фоглер). Професором Г.О.Статюхою підготовлено та апробовано в ІПСА курс лекцій "Основи сталого розвитку суспільства" (2007 р.). З цього 2008 року, за дорученням ректора М.З.Згуровського, викладачі кафедри читають цей курс для магістрів усіх спеціальностей.

Науковий та навчальний досвід кафедри КХТП зі сталого розвитку плідно використовується на міжнародному рівні. Так, у 2008 р. було створено Центрально-Східно-Європейський інститут сталого розвитку, метою роботи якого є впровадження спільних навчальних та наукових розробок в Росії, Польщі, Білорусі, Україні. Директором цього інституту призначено завідувача кафедри КХТП проф. Г.О.Статюху. Під керівництвом академіка М.З.Згуровського за участю фахівців КПІ, у тому числі і з кафедри КХТП, започатковано програму півторарічної підготовки магістрів зі сталого розвитку (ІПСА).

Тісне співробітництво з науковими школами Росії, Англії, Німеччини, Польщі, США та фірмами TERTSO (Нідерланди), Glatt GmbH (Німеччина), Honeуwell (США) дає змогу постійно знайомити студентів профільної спеціальності з досягненнями передової наукової думки. На підтвердження високого рівня робіт кафедри, цикл праць проф. Г.О.Статюхи в напрямку охорони навколишнього середовища та сталого розвитку отримав американський грант Fulbright.

Кафедра є організатором Міжнародної конференції з математичного моделювання процесів та систем в хімічній, нафтохімічній, біохімічній промисловості та моделювання екологічних процесів, яка збирає видатних учених з України, Америки, Німеччини, Польщі.

При кафедрі працює Українська інженерно-хімічна асоціація, яка входить до Європейської федерації хімічної інженерії. Президентом цієї асоціації багато років був проф. Г.О.Статюха. Головна мета асоціації - організація співробітництва між науковими та освітянськими установами України та європейської спільноти. Так, співпраця КХТП з Жешувською Політехнікою (Польща) в рамках Програми ЕС-COMODEC активізувала наукову роботу в напрямку синтезу складних технологічних та хімічних систем. На цій основі захищено 2 дисертації (на кафедрі і в Польщі) і ще 4 готуються до захисту.

Сьогодні кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів випускає фахівців з напряму "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології", а також викладає низку дисциплін для магістрів загальноуніверситетської підготовки. Сім комп'ютерних класів дають змогу кожному студенту працювати за окремим комп'ютером. На кафедрі працює 19 викладачів (1 професор, 12 доцентів, 2 старших викладачі, 4 асистенти). Середній вік викладачів - 46 років.

Залучення студентів до сучасної методології дослідження і проектування хімічних і технологічних систем, їхня особиста участь у розробці наукової тематики кафедри сприяє підвищенню якості їх освіти, полегшує входження в сучасний ринок з високими вимогами до спеціалістів та магістрів, підвищує їх кар'єрні можливості. Кафедрою випущено понад 800 фахівців, які працюють в Україні та інших країнах світу.