Партнери

ІП Хоневелл Україна, м. Київ

З цією фірмою проводиться робота із застосування програмного продукту RMPCT (Robustness Modeling Predictable Control Technology), який призначено для обробляння результатів експериментів, моделювання і оптимізування технологічних процесів та впровадженню контролера Experion PKS для оперативного керування.

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ

Розроблення, експериментальні дослідження, моделювання та впровадження перспективного метода спалювання низькоякісних високозольних та низькокалорійних палив з низьким рівнем токсичних речовин в низькотемпературному псевдозрідженому шарі. Результати проведених експериментів на спеціальній лабораторній установці по спалюванню низькоякісних палив (довгополум'яне вугілля і антрацитовий штиб) в низькотемпературному киплячому шарі показали екологічно чисте спалювання.

Інститут газу НАН України, м. Київ

Дослідження процесу плазмової переробки відходів з метою вибору оптимальних, з погляду повноти їх перероблення, робочих параметрів, забезпечення максимально можливого навантаження за одночасного отримання бажаного складу синтез-газу, побудовано математичну модель, яка враховує основні фізико-хімічні взаємозв'язані процеси, що протікають в реакційному об'ємі.

Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ

Квантово-хімічний розрахунок фосфор та сірковмістних фрагментів функціоналізованої поверхні кремнезему.
Квантово-хімічне моделювання сорбції летючих гідридів на активованому вугіллі.
Моделювання процесів отримання азотовмісного активного вугілля та окислювальної сорбції сірководню та оксидів азоту.
Дослідження та моделювання процесів знешкодження газових викидів на штучних цеолітах.
Квантово-хімічне моделювання процесів та сполук на поверхні кремнезему.

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

Проведені дослідження динаміки та іонної провідності зшитих поліуретанів (ПУ), наноструктурованих координаційними полігетероядерними металоорганічними сполуками. Сітчасті металовмісні поліуретани (ПУ), на основі поліпропіленгліколю (ППГ) з Мw = 1000 і толуїлендіізоціанату (ТДІ) у співвідношенні 80/20 та зшивача триметилолпропану, одержані шляхом реакційного формування in situ у присутності полігетероядерних металоорганічних комплексних сполук.

Інститут фізичної хімії НАН України, м. Київ

Дослідження хімічних процесів на каталізаторах різних типів.
Дослідження кінетичних закономірностей, механізмів нейтралізування, математичного моделювання процесів є необхідним науковим підґрунтям для розроблення ефективних методів знешкодження оксидів.

Південнно-Українська АЕС, Хмельницька АЕС, Ровенська АЕС

Впровадження системи керування водно-хімічним режимом АЕС з ВВЕР-1000.

ЗАТ "Термінал М", м. Київ

Розроблено алгоритму автоматизованого формування параметрів якості проектованої сухої будівельної суміші; впроваджено програмно-інформаційне забезпечення у вигляді бази даних хімічних добавок для бетонів та розчинів та аналізу даних пасивного експерименту; впроваджено програмну реалізацію алгоритму багатокритеріальної оптимізації пошуку оптимального складу сухої будівельної суміші із заданими властивостями та методу випадкового пошуку для підбору різних фракцій наповнювача в оптимальних співвідношеннях.

ТОВ "Бетон-комплекс", м. Київ

Покращення технологічних і експлуатаційних властивостей композицій із сухих будівельних сумішей за рахунок раціонального використання в них спеціально підібраних добавок; із використанням програмного продукту "Stat-Sens" розраховано оптимальні склади звичайного та важкого бетону.

ТОВ НВО "Екософт"

Моделювання та оптимізація процесів кондиціонування води на локальних установках

Дрезденський технічний університет (Німеччина, м. Дрезден)

Комп’ютерне моделювання та дослідження екологічних процесів очищення на цеолітах: розроблення математичної моделі знешкодження газових викидів від NOx та SO2 на цеолітах, розроблення математичної моделі очищення газових викидів каталітичним окисленням на цеолітах.

Жешувський університет технології (Польща, м. Жешув).

Дослідження та математичне моделювання складних технологічних систем виробництва продуктів – технологічні схеми хімічної, нафтохімічної, харчової промисловостей, технологічні схеми очищення та переробки відходів, технологічні схеми приготування сумішей та композитів.

Університетський коледж м. Йовік (Норвегія)

Спільні наукові дослідження за темами "Сталий розвиток" та "Стале виробництво".