Науково-дослідна робота

pdf ] Основні показники наукової дільності кафедри КХТП у 2003-2015 рр. 

Науковими напрямками кафедри є:

  • оцінювання сталого розвитку;
  • інтегровані процеси та технології сталого розвитку виробництв;
  • техногенна безпека хімічних виробництв;
  • ресурсо- та енергозберігаючі технології;
  • автоматизовані системи проектування, експерименту та керування технологічними процесами;
  • розроблення математичних моделей та оптимізація хіміко-технологічних процесів та систем.
Веб-ресурс проекту
"Методологія та інструментарій
стратегічної екологічної оцінки
проектів розвитку регіонів України"
(2015-2016)
[ перейти

Наукові досягнення кафедри відображені в чисельних публікаціях (монографії, підручники, авторські свідоцтва, патенти). Захищені три докторські та понад двох десятків кандидатських дисертацій.

Науково-дослідна робота N 2719 (прикладна)


Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки
промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами

Підстава для проведення роботи
      Наказ МОНмолодьспорт від 22.11.2013 р. N 1611
      Наказ НТУУ "КПІ" від 20.02.2014 р. N 2-15

Термін виконання 
      початок - 01.01.2014,
      закінчення - 31.12.2015

Підрозділ виконавець
      Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів,
      Хіміко-технологічний факультет,
      Національний технічний університет України 
      "Київський політехнічний інститут",
      Адреса: 03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37
      к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри КХТП Бойко Т.В.

pdf ] Технічне завдання на науково-дослідну роботу

pdf ] Інформаційний звіт про виконання I етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Інформаційний звіт про виконання II етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Інформаційний звіт про виконання III етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Інформаційний звіт про виконання IV етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Анотований звіт за 2014 рік

pdf ] Інформаційний звіт про виконання V етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Інформаційний звіт про виконання VI етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Інформаційний звіт про виконання VII етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Інформаційний звіт про виконання VIII етапу д/б ндр N 2719п
pdf ] Анотований звіт за 2015 рік
pdf ] Анотований звіт за 2014-2015 роки

pdf ] Заключний звіт про виконання д/б ндр N 2719п

Метою роботи є розроблення нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів і систем задля створення напівзамкнених та замкнених виробничих і позавиробничих потоків, оцінювання ризиків, пов’язаних з їх впровадженням та експлуатуванням, аналізування їх ресурсо-ефективності й впливу на навколишнє середовище з подальшим адаптуванням цього інструментарію для оцінювання екологічної сталості адміністративно-територіальних утворень задля аналізу, обґрунтованого ухвалення рішень та ефективного керування. Цілями також є розвинення принципів дії синергічних летких інгібіторів атмосферної корозії (ЛІАК) на основі рослинної сировини та розроблення методів направленого підбирання компонентів складу ЛІАК і його оптимізування на основі застосування квантово-хімічних розрахунків.

Науково-дослідні роботи
Рік Шифр | Номер Назва Номер Керівник
2017 2010п Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей    Згуровський М.З.
2015 2719 п
Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами
0114U002578 Бойко Т.В.
2014 2719п
Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами
0114U002578  Бойко Т.В. 
2013 2548п
Розроблення еко-ефективних технологічних процесів та оцінювання екологічної сталості та безпеки продукційних систем, промислових об'єктів і територіальних утворень (комлексний проект)
0112U002292 Бойко Т.В.
2012 2548п
Розроблення еко-ефективних технологічних процесів та оцінювання екологічної сталості та безпеки продукційних систем, промислових об'єктів і територіальних утворень (комлексний проект)
0112U002292 Статюха Г.О.
2011 2362п
Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва
0110U000386 Статюха Г.О.
2011 Ф25/17
Моделювання й розрахунки аерозолів у навколишньому повітрі розмірами менше 2,5 мкм/м3 (PM2,5), як індикатор здоров'я населення для керування стійким розвитком у м. Києві
0110U006739 Статюха Г.О.
2010 7
Розробка програмно-технічного комплексу для моніторингу та управління водно-хімічним режимом другого контуру АЕС із реактором типу ВВЕР-1000
  Медведєв Р.Б.
2010 11
Моделювання та оптимізація процесів кондиціонування води на локальних установках
  Квітка О.О.
2010 2362/1 п
Розробка методів аналізу екологічних даних для створення системи інтегрованого доступу до інформаційних ресурсів Світових центрів даних Росії та України
0110U000386 Джигирей І.М.
2010 2362 п
Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва
0110U000386 Статюха Г.О.
2010 Ф25/17
Моделювання й розрахунки аерозолів у навколишньому повітрі розмірами менше 2,5 мкм/м3 (PM2,5), як індикатор здоров'я населення для керування стійким розвитком у м. Києві
0110U006739 Статюха Г.О.
2009 66
Розроблення зміни до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"
0108U007522 Бойко Т.В.
2009 Ф25/107
Моделювання й розрахунки аерозолів у навколишньому повітрі розмірами менше 2,5 мкм/м3 (pm2,5), як індикатор здоров'я населення для керування стійким розвитком у м. Києві
0108U006220 Статюха Г.О.
2009 2032 (д)
Розроблення систем оцінювання екологічної сталості та екологічної керованості
  Статюха Г.О.
2008 Ф26/421
Розробка технології адсорбційного очищення викидних газів від оксидів азоту на цеолітах (спільно з Технічним університетом м. Дрезден)
0108U006219 Безносик Ю.О.
2008 66
Розроблення зміни до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"
0108U007522 Бойко Т.В.
2008 Ф25/107
Моделювання й розрахунки аерозолів у навколишньому повітрі розмірами менше 2,5 мкм/м3 (pm2,5), як індикатор здоров'я населення для керування стійким розвитком у м. Києві
0108U006220 Статюха Г.О.
2008 2998 (д)
Індекс сталого розвитку навколишнього середовища: аналіз екологічної складової сталого розвитку регіонів України
0106U006722 Статюха Г.О.
2008 2998
Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів
0106U006722 Статюха Г.О.
2007 29
Розробка методики захисту рідких палив з використанням індикаторів та домішок
  Статюха Г.О.
2007 Ф25/586
Вимір, моделювання й розрахунки аерозолів у навколишньому повітрі розмірами менше 2,5 мкм/м3 (pm2,5), як індикатор здоров'я населення для керування стійким розвитком у м. Києві
  Статюха Г.О.
2007 2998 (д)
Індекс сталого розвитку навколишнього середовища: аналіз екологічної складової сталого розвитку регіонів України
0106U006722 Статюха Г.О.
2007 2998
Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів
0106U006722 Статюха Г.О.
2006 2998
Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів
0106U006722 Статюха Г.О.