Медведєв Ромуальд Броніславович

Медведєв Ромуальд Броніславович

кандидат технічних наук, професор
професор кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

INTELLECTсторінка викладача

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (romuald.medvedev2809 на gmail.com), а викладач зі студентами використовуючи електронну пошту групи.

Технічні засоби автоматизації 2 Розроблення стратегій автоматизованного управління
ХА-71
Лекції та завдання до лабораторних робіт завантажено у систему "Електронний кампус". Студентам рекомендовано курс платформи Coursera "Model-Based Systems Engineering" (https://www.coursera.org/learn/mbse).

Ідентифікція та моделювання систем автоматизації
ХА-61
Лекції та завдання до лабораторних робіт завантажено у систему "Електронний кампус". Студентам рекомендовано курс платформи Coursera "Prediction and Control with Function Approximation" (https://www.coursera.org/learn/prediction-control-function-approximation).

Сучасна теорія керування 2 Синтез програмного забезпечення систем керування
ХА-91мн ХА-91мп
Лекції та завдання до лабораторних робіт завантажено у систему "Електронний кампус". Студентам рекомендовано курс платформи Coursera "Model-Based Systems Engineering" (https://www.coursera.org/learn/mbse).

 


Викладає дисципліни 
Прикладна теорія автоматизованого управління ХТП, Керування ХТП і комп'ютерні технології проектування систем керування, Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації, Мікропроцесорна техніка: контролери та їх програмне забезпечення, Розробка стратегій управління ХТП, Обчислювальна математика і програмування, Основи сталого розвитку суспільства.

Наукові інтереси полягають у сфері систем автоматизованого керування хіміко-технологічними процесами.

Закінчив у 1961 році електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю "Лічильні машини" (Обчислювальна техніка). З 1961 по 1964 роки працював в Інституті кібернетики АН УРСР спочатку інженером, потім старшим інженером і ведучим інженером. Наступні три роки навчався в аспірантурі при Інституті газу АН УРСР, з 1967 працював у Інституті газу на посаді молодшого наукового співробітника. У 1969 захистив дисертацію у галузі автоматичного керування. З 1969 по 1972 роки: завідуючий відділом АСУ, замісник директора по науці ОКБА, НВО "Хімавтоматика" (м. Київ). У 1972 році по конкурсу прийнятий у Київський політехнічний інститут на кафедру технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології за спеціальністю "Хімічна кібернетика". З 1975 року є доцентом кафедри кібернетики ХТП, а з 1995 року - професором кафедри кібернетики ХТП.

Крім величезної педагогічної роботи (в тому числі і розробки комп'ютеризованих навчальних курсів 1988-1991рр. з Міносвіти УРСР) при керівництві Медведєва Р.Б. та за його безпосередньої участі, розроблено та впроваджено в експлуатацiю системи керування виробництвами електротехнiчної сталi та синтетичного амiаку з коксового газу на Новолипецькому металургiйному комбiнатi; виробництвом багатокомпонентного матерiалу в апаратi киплячого шару на Шосткінському заводі хімічних матеріалів та деякими іншими технологічними процесами на Сєвєродонецькому хімічному комбінаті. Він є автором підручника, навчальних посібників, наукових праць, статей в наукових журналах та авторських свiдоцтв.

Тел.: 0(44) 204-97-83 
E-maіl: medvedev(at)xtf.kpi.ua

Наукові праці (вибірково)

 • Медведев Р.Б., Сангинова О.В., Завьялов А.Д. Программно-технический комплекс мониторинга и управления водно-химическим режимом второго контура АЭС с ВВЭР-1000 // Енергетика та електрифікація. - 2007. - N 1. - с. 134-141.
 • Медведєв Р.Б., Сангінова О.В. Математичне забезпечення програмно-технічного комплексу "Водно-хімічний режим другого контуру ВВЕР-1000" // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2007. - N 1(40). - с.155-163.
 • Медведев Р.Б., Бондаренко С.Г., Сангинова О.В. Автоматизированная система обучения управлению технологическим объектом // Сб. тр. IV международной научно-практической конференции "Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности". - Санкт-Петербург, Россия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007: - С. 348-349.
 • Медведев Р.Б., Сангинова О.В., Бондаренко С.Г. Програмно-технический комплекс для обучения управления технологическим объектом // Сб. трудов Международ. науч. конф. Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-21, Саратов, Россия, 2008, т.9. - 218-219.
 • Медведев Р.Б., Оникиенко И.И. Математическая модель производства акриловых красок. Впровадження концепції більш чистого виробництва на Хмельницькій АЕС. Тези доповідей першої наук.-прак. конф. "Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях", Черкаси, 2008. - с. 176.

Методичні посібники, монографії, авт. свід.  (вибірково)

 • Керування хіміко-технологічними процесами: навч. посіб./ Р.Б.Медведєв. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К. - : НТУУ «КПІ», 2012. – 192с.
 • Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології. Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я. // Київ, Політехніка, 2004. - підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей внз України.
 • Керування хіміко-технологічними процесами. Медведєв Р.Б. // Київ, 1994. - учбовий посібник.
 • АСУТП в металлургии. Медведєв Р.Б., Бондарь Ю.Х., Романенко В.Д. // Москва, Металлургия, 1987.
 • Установка для автоматического контроля и управления газовым режимом агрегата непрерывной термохимической обработки трансформаторной ленты // Авторское свидетельство N 384904, Госкомитет, 1973.
 • Численные методы решения инженерных задач для химиков-технологов. Медведев Р.Б. // Учебное пособие, издание КПИ, 1976.
 • Способ регулирования процесса синтеза аммиака // Авторское свидетельство N 941287, БИ, N 25, 1982.
 • Устройство для автоматического регулирования процесса синтеза аммиака // Авторское свидетельство N 1033435, БИ, N 29, 1983.
 • Способ управления процессом синтеза аммиака // Авторское свидетельство N 3869005, БИ, N 25, 1985.
 • Способ автоматического регулирования процесса синтеза диметилдиоксина // Авторское свидетельство N 1263691, БИ, N 7, 1986.
 • Брановицкая С.В., Медведев Р.Б., Фиалков Ю.Я. Вычислительная математика в химии и химической технологии // Киев, Вища школа, 1986. - Учебник для вузов Украины.