Бендюг Владислав Іванович

Бендюг Владислав Іванович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики ХТП

INTELLECTсторінка викладача

відповідальний за напрями "Практика студентів", "e-Кампус" та "Дистанційне навчання"
куратор гр. ХА-31м і гр. ХА-31с

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Технології розроблення програмного забезпечення - 1. Сучасні технології програмування
ХА-81 2 курс

Ресурси для дистанційного навчання у рамках кредитного модуля розміщено на платформі Moodle, курс доступний студентам за посиланням https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=425. Всі необхідні матеріали, а саме робоча програма кредитного модуля, рейтингова система оцінювання, методичні рекомендації до виконання практичних робіт, методичні рекомендації до комп’ютерних практикумів, питання та завдання до екзаменаційних білетів розміщено в системі «Електронний кампус».

Дистанційне навчання виконується на основі особистого сайту викладача http://www.бендюг.укр/ , де розміщено сторінку дисципліни http://www.бендюг.укр/studentu/discipline/it/stp. На сторінці дисципліни розміщено рейтингову система оцінювання, методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів та навчальний посібник для виконання практичних робіт. Також на сторінці дисципліни міститься електронна таблиця Google, в якій викладач веде облік успішності студентів та підрахунок поточного рейтингу на постійній основі.

Створено Telegram-групу, учасниками якої є усі студенти групи та викладач дисципліни, для підтримки взаємодії та оперативного інформування. Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (Bendyug на outlook.com), засоби Viber, Telegram та за допомогою мобільного телефону через старосту групи. За необхідності роз'яснення матеріалів курсу групі студентів (від 2 до 5 осіб) створюється та проводиться конференція на платформі Zoom. Інформування студентів також проводиться через особистий сайт викладача в розділі Оголошення http://www.бендюг.укр/studentu/advert.

Студенти мають змогу відслідковувати свій поточний рейтинг на особистому сайті викладача за допомогою електронної таблиці Google https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lBaqCbHAqnSC- ILrqRwzKx82Q8v4xecZXpSvP83N9FE/edit?usp=sharing та у персональних електронних кабінетах системи "Електронний Кампус" університету, дані в які вносить викладач на постійній основі.

Бажаючі студенти проходять навчання на платформі Coursera за модулями, які можуть бути зараховані як частина цього курсу. Перелік суміжних модулів Coursera розміщено на сайті викладача на сторінці дисципліни http://www.бендюг.укр/studentu/discipline/it/stp.

 


Викладає дисципліни
: Комп'ютерна графіка, Основи сталого розвитку суспільства, Основи комп'ютерно-інтегрованого управління та комп'ютерні мережі, технології об'єктно-орієнтованого програмування, проектування програмних доданків.

Наукові інтереси полягають у сфері техногенної безпеки, сталого розвитку, комп'ютерних наук.

У 2000 році закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". На кафедрі кібернетики ХТП працює з 2002 року, спочатку лаборантом, а з 2003 року - асистентом. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за напрямом 21.06.01 - Екологічна безпека "Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку".

Автореферат дисертації [ zip ]
Тел.: 0(44) 204-94-01
E-ресурс: бендюг.укр

ORCID

На даний момент Бендюг В.І. опублікував понад 80 наукових праць та методичних матеріалів.

Наукові праці (вибірково)

 • Бойко Т.В. Математическое моделирование техногенного риска на основании закона распределения вейбула [Текст] / Т.В. Бойко, В.И. Бендюг, П.А. Вавулин // Математические методы в технике и технологиях ММТТ-26: Сб. трудов XХVI Международ. науч. конф.
 • Бойко Т.В. Оцінка екологічного аспекту сталого розвитку промислових об’єктів [Текст] / Т.В. Бойко, Б.М. Комариста, В.І. Бендюг // Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку: Збірник наук. статей IІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Київ-Рубіжне: НТУУ "КПІ", 2012. – С. 238-240.
 • Салко М.Т. Материальная составляющая оценки безопасности проектируемых промышленных объектов [Текст] / М.Т. Салко, Т.В. Бойко, В.И. Бендюг // Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку: Збірник наук. статей IІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Київ-Рубіжне: НТУУ "КПІ", 2012. – С. 215-217.
 • Бойко Т.В. Оценка экологической опасности проектируемого промышленного объекта [Текст] / Т.В. Бойко, В.И. Бендюг, Б.Н. Комаристая // Математические методы в технике и технологиях ММТТ-25: Сб. трудов XХV Международ. науч. конф.: В10 т. Т. 2. Секция 3,4, Волгоград: Волгогр. гос. техн. у-нт, 2012; Харьков: Национ. техн. у-нт "ХПИ", 2012. - С. 106-108.
 • Бендюг В.И. Оценка опасности промышленного объекта с учётом материального ущерба [Текст] / В.И. Бендюг, М.Т. Салко, Т.В. Бойко / Східно-європейский журнал передових технологій, Харків, 2012, №2 (56) – С. 41-45.

 Методичні матеріали (вибірково)

 • Комп’ютерна графіка: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія" [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І.,Складанний Д.М.]. – К: 2012. – 74 с. Систем. вимоги: Windows; Adobe Acrobat Reader – Назва з екрану.
 • Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія" [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І., Складанний Д.М.]. – К: 2012. – 84 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до виконання комп’ютерних практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія"[Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В. І.,Складанний Д. М.]. – К: 2012. – 112 с. Систем. вимоги: Pentium; 128 Mb RAM;Windows 2000, XP, Vista; AdobeAcrobat — Назва з екрану.
 • Основи систем автоматизованого проектування: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт/ Укл. Статюха Г.О., Шахновський А.М., Безносик Ю.О., Бойко Т.В., Бендюг В.І. К.: НТУУ "КПІ", 2008- 68 с.
 • Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки "Хімічна технологія та інженерія" / Уклад.: Т.В. Бойко, В.І. Бендюг, І.О. Потяженко, О.М. Жигір, А.М. Шахновський, О.С.Бондаренко.- К.; НТУУ "КПІ", 2007. - 128с.
 • Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 286 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 90 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 229 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К:2014. – 122 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows XP, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • [ pdf ] Сталі автоматизовані виробничі комплекси: Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи №2 "Оцінювання небезпечності виробничого комплексу в умовах нормальної експлуатації" для студентів спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Бойко Т. В.]. – К: 2016. – 38 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 153 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 67 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 255 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 168 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 269 с.
 • [ pdf ] ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА ІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 131 с.
 • [ pdf ] ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,84 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 225 с.
 • [ pdf ] ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНІ ПРАКТИКУМИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,13 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 285 с.