Бондаренко Сергій Григорович

Бондаренко Сергій Григорович

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри кібернетики ХТП

INTELLECTсторінка викладача

відповідальний за навчально-виховну роботу

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Технологічні вимірювання і прилади
ХА-81 2 курс

Теорія автоматичного керування 1. Лінійні системи
ХА-71 3 курс

Ресурси у рамках кредитних модулыв надсилаються студентам электронною поштою (S.G.Bondarenko на i.ua). Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (S.G.Bondarenko на i.ua), засоби Facebook та Viber. Студенти мають змогу відслідковути свій поточний рейтинг у персональних електронних кабінетах системи "Електронний кампус" університету, дані в яку вносить викладач на постійній основі.

 


Викладає дисципліни
: Теорія автоматичного керування, Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах, Метрологія, технологічні вимірювання і прилади, Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології, Основи роботи з сучасними програмними комплексами

Наукові інтереси 
полягають у сфері керування технологічними процесами та комплексами, використання плазмохімічних методів обробки матеріалів, процесів отримання дисперсних матеріалів.

В 1979 році закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів". Після закінчення інституту направлений на роботу на кафедру КХТП, де працював інженером, м.н.с., н.с., асистентом, а з 1993 р. доцентом кафедри кібернетики ХТП. Навчався в аспірантурі УНДІ МЕСГ. Кандидат технічних наук з 1991 року. Має премію Міносвіти та ВДНГ за кращу наукову роботу у 1983 р. Має близко 120 наукових і методичних публікацій, з яких - 3 патенти, два навчальних посібника, 26 праць методичного характеру.

Тел.: 0(44) 204-82-12 
E-maіl: S.G.Bondarenko на i.ua

Наукові праці (вибірково)

 • Петров С.В., Хомма Масато, Рубец Д. И., Терещенко О.Н., Бондаренко С.Г. Плазменно дуговая очистка воды // Вода і водоочисні технології.- 2014. - N 1 (14)  - с. 47-60.
 • Бондаренко С. Г., Сангинова О.В., Мердух С.Л., Головащенко П.Д. Контур управления температурным режимом объекта на базе микропроцессорной техники // Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку - КМХТ-2014 : Збірник наукових статей четвертої міжнар. наук.-практ. конф. - Київ: НТУУ "КПІ", 2014. - с. 264 - 270.
 • Петров С. В., Бондаренко С. Г, Рубець Д. І., Саванчук О. В., Янюк В. А. Моделювання поведінки повітряної бульбашки в полі стаціонарного дугового розряду [Текст] // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/5 (63).– С.23-29.
 • Данилкович А.Г., Брановицкая С.В., Бондаренко С.Г., Сангинова О.В. Использование метода Бокса в задачах многокритериальной оптимизации [Текст] // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/4 (63).– С.4-8.
 • Роїк І. В., Василькевич О. І., Бондаренко С. Г., Степанов М. Б. Оцінка впливу багатофункціональних присадок на експлуатаційно-технічні показники палива [Текст] // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/6 (63).– С.12-16.
 • Патент на корисну модель МПК G01N 25/20. Спосіб оперативного визначення октанового числа бензинів [Текст] / Степанов М.Б., Лімонник Ю.М., Бондаренко С.Г., Василькевич О.І., Степанов Д.М. Власник: НТУУ «КПІ». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 30.04.2013. № заявки u 2013 05734. Дата подачі заявки 30.04.2013. .– 5 с.
 • Патент на винахід № 98271. МПК H01H 1/24 (2006/01). Електродуговий плазмотрон [Текст] / Петров С.В., Бондаренко С.Г., Жовтянський В.А., Коржик В.М., Попов В.В.; Власник: Інститут газу НАН України. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2012. № заявки a 2011 05424. Дата подачі заявки 28.04.2011. Дата з якої є чинними права на корисну модель 25.04.2012. Дата публікації відомостей про видачу патенту 10.08.2011. – Бюл.№15.– 6 с.
 • Петров С.В., Бондаренко С.Г, Дидык Е.Г., Дидык А.А. Плазменные технологии в воспроизводимых источниках энергии [Текст] // Енергетика та  електрифікація. – 2010.–№1.– С.53–59.        

Методичні матеріали (вибірково)

 • Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. Теорія автоматичного керування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Частина 2. Гриф надано Вченою радою ХТФ, протокол № 3 від 24.03.2014 р. – 60 с.
 • Бондаренко С.Г., Мердух С.Л., Сангінова О.В. Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах: метод. вказівки і завд. до викон. розр.-граф. роб. та самостійної роботи для студ. спеціальностей 7.05130101“ Хімічні технології неорганічних речовин”, 7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин", 7.05130103 "Технічна електрохімія". Гриф надано Вченою радою ХТФ, протокол № 3 від 24.03.2014 р. – 65 с.
 • Бондаренко С.Г., Брановицька С.В., Сангінова О.В. Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки і завдання до практичних занять та самостійної роботи студентів з кредитного модуля Чисельні методи дисципліни Обчислювальна математика та програмування для студентів хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" // Гриф надано Вченою радою ХТФ, прот № 5 від 26.05.2014 р. – 86 с.
 • Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. Брановицька С.В. Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Чисельні методи» дисципліни «Обчислювальна математика та програмування» для студентів хіміко-технологічного факультету напряму 6.051301 «Хімічна технологія» // Рекомендовано Вченою радою ХТФ, прот № 3 від 26.03.2012 р.  – К.: НТУУ "КПІ", 2013.–112 с.
 • Автоматизація технологічних процесів: метод. вказівки до викон. дипл. проек. освітн. рівня "Бакалавр" та самостійної роботи для студ. спец. 151 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / Уклад: С.Г. Бондаренко, О.В. Сангінова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 163 с.

 

Теорія автоматичного керування


[ pdf ] Теорія автоматичного керування: метод. вказівки до викон. лаб. роб. та самостійної роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студ. напр. підг. 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". - Ч. 1. - Автори: С.Г. Бондаренко, О.В. Сангінова. Гриф надано Методичною радою ХТФ НТУУ "КПІ", протокол № 4 від 27.05.2013 р.
[ pdf ] Теорія автоматичного керування: методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Автори: Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 60 с.
[ pdf ] Теорія автоматичного керування: метод. вказівки до викон. лаб. роб. та самостійної роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студ. напр. підг. 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". - Ч. 2. - Автори: С.Г. Бондаренко, О.В. Сангінова. Гриф надано Методичною радою ХТФ НТУУ "КПІ", протокол № 3 від 24.03.2014 р. 
[ pdf ] Теорія автоматичного керування: методичні вказівки і завдання до виконання домашньої контрольної роботи та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Автори: Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 102 с. 

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах


Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах: метод. вказівки до викон. лаб. роб. та самостійної роботи для студ. спеціальн. "Хімічні технології неорганічних речовин", "Хімічні технології органічних речовин", "Технічна електрохімія". - Ч.1. - К: НТУУ "КПІ", 2014. – 113 с. Автори: С.Г. Бондаренко, С.Л. Мердух, О.В. Сангінова. Гриф надано Методичною радою ХТФ НТУУ "КПІ", протокол № від 23.06.2014 р. 

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах: метод. вказівки до викон. лаб. роб. та самостійної роботи для студ.спец. "Хімічні технології неорганічних речовин", "Хімічні технології органічних речовин", "Технічна електрохімія". - Ч.2 / Автори: С.Г.Бондаренко, С.Л.Мердух, О.В.Сангінова. – К.: НТУУ "КПІ". – 120 с. Гриф надано Вченою радою ХТФ НТУУ "КПІ", протокол № 6 від 22.06.2015 р.

Обчислювальна математика та програмування


[ pdf ] Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" / Автори: С.Г. Бондаренко, С.В. Брановицька, О.В. Сангінова – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 67 с.
Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки і завдання до практичних занять та самостійної роботи студентів з кредитного модуля Чисельні методи дисципліни Обчислювальна математика та програмування для студентів хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія". / Автори: С.Г. Бондаренко, С.В. Брановицька, О. В. Сангінова – К.: НТУУ "КПІ", 2014.– 77 с. (Рекомендовано Вченою радою ХТФ, протокол № 5 від 26 травня 2014 р.)
[ pdf ] Обчислювальна математика та програмування: метод. вказівки до викон. лаб. роб. "VBA для завдань обчислювальної математики" для студ. хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" Ч. 1/ Уклад: С. Г. Бондаренко, О. В. Сангінова, А. О. Абрамова, С. І. Заєць – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 100 с. (Рекомендовано Вченою радою ХТФ, протокол № 5 від 23 травня 2017 р.)

Методичні матеріали з курсу "Інформаційні технології" для студентів ХТФ


[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 1)
[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 2)
[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 3)
[ pdf ] Методичні вказівки до виконання ДКР

Методичні матеріали з курсу "Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами у виробництві"


[ pdf ] Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами у виробництві: метод. вказівкидо викон. лаб. роб. та самостійної роботи для студ. спеціальн. "Хімічні технології неорганічних речовин", Ч.1/ - К: НТУУ "КПІ", 2015. – 80 с. Автори: С.Г. Бондаренко, С.Л. Мердух, О.В. Сангінова. Гриф надано Вченою радою ХТФ НТУУ "КПІ", протокол №6 від 22.06.2015 р.
[ pdf ] Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами у виробництві: метод. вказівки до викон. лаб. роб. та самостійної роботи для студ.спец. 8.05130101 "Хімічні технології неорганічних речовин" Ч.2 / Автори: С.Г. Бондаренко, С.Л. Мердух, О.В. Сангінова. – К.: НТУУ "КПІ". – 118 с. Гриф надано Вченою радою ХТФ НТУУ "КПІ", протокол № 6 від 22.06.2015 р.
[ pdf ] Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами у виробництві: метод. вказівки і завд. до викон. розр.-граф. роб. та самостійної роботи для студ. спеціальності 8.05130101 "Хімічні технології неорганічних речовин" /Автори: С.Г. Бондаренко, О.В. Сангінова. – К.: НТУУ "КПІ", 2015. – 80 с.

диплом кращого викладача диплом найсильнішого викладача 2012