Бойко Тетяна Владиславівна

Бойко Тетяна Владиславівна

кандидат технічних наук, доцент,
виконувач обов'язків завідувача кафедри КХТП

INTELLECTсторінка викладача

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Сталі автоматизовані виробничі комплекси - 1. Сталі автоматизовані виробничі комплекси
ХА-51п, ХА-51м 5 курс
Ресурси у рамках частини кредитного модуля, за яку відповідає викладач, розміщено на веб-сторінці викладача (https://kxtp.kpi.ua/index.php/uk/bojko) та у системі "Електронний кампус" (методичне забезпечення). Презентації лекцій, індивідуальні завдання надсилаються електронною поштою на адресу груп.

Сталі виробництва і технології - 1. Сталі виробництва і технології
ХА-61 4 курс
Ресурси у рамках частини кредитного модуля, за яку відповідає викладач, розміщено на веб-сторінці викладача (https://kxtp.kpi.ua/index.php/uk/bojko) та у системі "Електронний кампус" (методичне забезпечення). Тексти лекцій, матеріали СРС та індивідуальні завдання надсилаються електронною поштою на адресу групи.

Комп'ютерне моделювання процесів і систем – 1. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
ХА-71 3 курс
Ресурси та діяльність у рамках частини кредитного модуля, за яку відповідає викладач, розміщено на веб-сторінці викладача (https://kxtp.kpi.ua/index.php/uk/bojko) та у "Електронний кампус" (методичне забезпечення). Тексти лекцій, матеріали СРС та індивідуальні завдання надсилаються електронною поштою на адресу групи.

Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту tvbojko на gmail.com, Viber та Skype.

 


Викладає дисципліни
: Комп'ютерна графіка, Інформаційні системи та комплекси, Числові методи та математичне моделювання, Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології.

Наукові інтереси полягають у сфері математичного моделювання та техногенної безпеки промислових підприємств.

У 1980 році закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Основні процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика". Кваліфікація за дипломом – інженер-хімік-технолог. Бойко Т.В. з березня 1980 року по квітень 1994 року працює в КПІ на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника галузевої науково-дослідної лабораторії. Кандидат технічних наук з 1994 р. Дисертацію захистила 10 січня 1994 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського політехнічного інституту за спеціальністю 05.17.08 "Процеси та апарати хімічної технології". Приймала участь в розробці систем автоматизованого проектування "ЭКОЛОГИЯ", "КРОКУС", комп'ютерної навчаючої системи "Загальна екологія".

В період з квітня 1994 року по грудень 1997 року працює головним спеціалістом у Фонді державного майна України. У 1998 і 1999 роках – начальником відділу ВАТ "Укрнафта". В цей період за сумісництвом є старшим викладачем, а потім доцентом кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури. З листопада 1999 року працює на посаді доцента кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ". У 2003 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2013 року обіймає посаду виконувача обов'язків завідувача кафедри кібернетики ХТП.

Тел.: 0(44) 204-82-12 
E-maіl: kxtp @ kpi.ua
ORCED-код 0000-0002-9710-8055

На цей час Бойко Т.В. опублікувано понад 110 праць:

наукових, серед яких (2010-2015 рр.):

 • Gennady Statyukha, Tatyana Bojko, Vladislav Bendyug and Arcady Shakhnovsky Sustainable development in quantitative indicators of technogenic safety assessment // Chemistry & chemical technology, vol. 4, No.1, 2010, - p. 69-72.
 • Бойко, Т.В. Оценка экологического риска на основе индексных показателей [Текст] / Бойко Т.В. // Вестник Национального технического университета «ХПИ». - 2010. - №10. - с.103-108.
 • Назаренко, М. В. Особливості визначення техногенного ризику хіміко – техногенних об’єктів на стадії проектування [Текст] / М. В. Назаренко, Т.В. Бойко, В.І. Бендюг // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. - №3/11(51). – С. 13 – 17.
 • Статюха Г.А. Системний підхід до оцінювання ризиків при проектуванні промислових об’єктів. [Текст] /Статюха Г.А., Бойко Т.В., Абрамова А. О. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. - № 2/14(56). – С. 8-12.
 • Бойко Т.В. Визначення техногенного ризику на основі методу Монте-Карло /Бойко Т.В., Батуринська І.Р. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. - №2/11(62). – С. 4-7.
 • Бойко Т.В. Підвищення екологічності хіміко-технологічного процесу / Т.В. Бойко, О.С. Бондаренко, А.О. Абрамова, О.В. Кияниця //Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. - №3/12(63). – С. 4-7.
 • Boyko T. Definition of environmental risk as integral criterion in assessing of man-caused load / Boyko T., Abramova A. //Восточно-европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774 – 2014. - №3/10(69). – С. 4-8.
 • Вавулин П.А. Расчет прогнозного техногенного риска промышленных объектов при эксплуатации / П.А Вавулин, Т.В. Бойко // Восточно-европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774 – 2014. - №5/10(77). – С. 42-47.
 • Нестеренко О.К. Математичне моделювання масоперенесення гексану в порах селікагелю / О.К. Нестеренко,Т.В. Бойко, Ю.О. Безносик // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. - Х.: НТУ «ХПІ» – 2014р. – №60(1102). – с.110-116
 • Бойко Т.В. Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое / Т.В. Бойко, Ю.А. Запорожец // Технологичнский аудит и резервы производства ISSN 2226-3780 – 2015. - №1/3(21). – С. 4-8.
 • Бойко Т.В. До питання побудови математичної моделі одновимірного об'єкту / Т.В. Бойко, А.О. Абрамова, Д.О. Серебрянський, М.В. Семенюк // Технологичнский аудит и резервы производства ISSN 2226-3780 – 2015. - №2/5(22). – С. 4-8.

та науково-методичних, серед яких (2010-2015 рр.):

 • Методи оптимізації хіміко-технологічних процесів [Текст]: метод. вказівки до лаборатор. робіт для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп΄ютерно-інтегровані технології/ Уклад.: С.В. Брановицька, Т.В. Бойко, О.М. Жигір. - К.; НТУУ «КПІ», 2010. - 36с.
 • Текст лекцій по проектуванню природоохоронних комплексів з використанням САПР./ М.А.Цейтлін, В. Ф.Райко, Т.В.Бойко, О. В.Шестопалов. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 69с.
 • Розробка статистичної моделі процесу хімічної технології методом повного факторного експерименту: метод. вказівки до викон. домашн. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" [Навчальне електронне видання] / [уклад. Бойко Т. В., Абрамова А.О.]. - К: 2012. - 27 с.
 • Організація розрахунків у середовищі MathCAD: метод. вказівки до викон. розрахунково-графічної роботи та самост. роботи з курсу «Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» для студ. напр. підг. 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Навч. електронне видання)/ Уклад.: Т.В. Бойко, О.О. Квітка, А.М. Шахновський. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 66 с. Затверджено Вченою радою ХТФ (прот. №12 від 24 грудня 2012 р.)
 • Основи роботи з сучасними інтегрованими комплексами. 2.Прикладні задачі (Частина 1): методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс]/ [уклад. Жигір О.М., Бойко Т.В.]. – К: 2013. – 21 с. Систем. вимоги: Pentium; 128 Mb RAM; Windows 2000, XP, Vista, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч.посіб./ М.А.Цейтлін, В. Ф.Райко, Т.В.Бойко, О. В.Шестопалов . – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. –224с.
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / [уклад. Бойко Т. В., Фоглер О.М., Абрамова А.О.]. – К: 2014. – 162 с. Систем. вимоги: Pentium; 256 Mb RAM;Windows 2000, XP, Vista; MS Word 97-2003 – Назва з екрану.

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
для студентів ХТФ


[ pdf ] Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" [Електронний ресурс] / [уклад. Бойко Т. В., Фоглер О.М., Абрамова А.О.]. – К: 2014. – 162 с.
[ pdf ] Розробка статистичної моделі процесу хімічної технології методом повного факторного експерименту: метод. вказівки до викон. домашн. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" [Навчальне електронне видання] / [уклад. Бойко Т. В., Абрамова А.О.]. - К: 2012. - 27 с.

 

Сталі автоматизовані виробничі комплекси
для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"


[ pdf ] Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1
[ pdf ] Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2
[ pdf ] Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3
[ pdf ] Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4