Практика

Результати практики
[ pdf ] 2017/2018 н.р. [ pdf ] 2018/2019 н.р.
Детальна інформація на 
веб-ресурсі відповідального за напрямом

Науково-дослідна практика (магістри наукові)

Науково-дослідна практика студентів - невід'ємна складова частина навчального - процесу і є ефективною формою закріплення знань, набутих під час вивчення фундаментальних дисциплін і підготовчою базою для вивчення профілювальних дисциплін. Науково-дослідна практика проводиться на обладнаних відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях галузей господарства, промисловості та освіти задля одержання потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня магістр.

Тривалість науково-дослідної практики - п'ять тижнів 12-го семестру. 

Магістранти що проходять практику в сторонніх організація (окрім КПІ ім. Ігоря Сікорського) повинні перед практикою підготувати листа за підписом керівника та декану факультету для направлення на практику відповідно з укладеною угодою між КПІ ім. Ігоря Сікорського та науково-дослідною організацією.

Перед проходженням практики магістранти разом зі своїми керівниками готують робочу програму науково-дослідної практики для кожної бази практики (одну для кожної окремої науково-дослідної організації, підрозділу університету та ін. де проходять практику 1 чи більше магістрантів з зазначуванням індивідуальних завдань) на основі загальної програми науково-дослідної практики.

Після закінчення практики магістрант повинен подати на кафедру письмовий звіт з практики, відгук наукового керівника, щоденник з практики та захистити результати практики на семінарі за участю всіх магістрантів одного напрямку та членів комісії, призначених завідувачем кафедри. 

Наявні бази магістерської науково-дослідної практики

Переддипломна практика (магістри професійні)

Наявні бази переддипломної практики:

 1. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України 
 2. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України 
 3. Публічне акціонерне товариство "Фармак"
 4. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича  НАН України 
 5. Філія ДП Антонов “Серійний завод “Антонов””

Технологічна практика | Переддипломна практика
(бакалаври)

Наявні бази технологічної практики
Наявні бази переддипломної практики

Необхідні документи

 1. Перед розподілом на практику, не пізніше ніж за 2 місяці до її початку, студенти, які хочуть проходити практику в іншому місці практики (можливі організації тільки м. Києва, для магістрів обов'язково наукового чи науково-дослідного спрямування), зобов'язані укласти двосторонній Договір між організацією та НТУУ "КПІ" на проходження практики студентів в 3 екз. (друкувати на 1 аркуші паперу з двох боків).
 2. У разі укладання індивідуального Договору на практику, база практики має розташовуватись у м. Києві або в межах 50 км відстані від Києва.
 3. Для кожного окремого місця проходження практики студенти готують робочу програму практики разом зі своїми керівниками на основі загальної програми практики, де відображують напрямок своєї діяльності. Робоча програми підписується завідувачем каф. КХТП та відповідальним за практику від підприємства (установи), а потім деканом ХТФ.
 4. Протягом проходження практики студенти заповнюють щоденник практики та підписують у відповідального за практику за місцем проходження практики, отримують рекомендовану оцінку, та оцінку керівника практики від університету, проставляють необхідні печатки, підписи тощо.
 5. Після завершення практики студенти готують звіт з практики за результатами виконаної роботи обсягом 25-35 стор., шрифтом 14 пт, з одинарним міжрядковим інтервалом, відступами з усіх сторін 2 см, що має складатися з титульного аркушу, змісту, вступу, розділів основної частини, висновків та переліку посилань.
 6. Після завершення терміну проходження практики, у разі наявності оформлених належним чином вищеперерахованих документів, студенти отримують диференційний залік за результатами проходження практики.
 7. Приклади оформлення документів та детальнішу інформацію наведено в методичних рекомендаціях до проходження практики.

 

[ docx ] Договір на проходження практики 

[ pdf   ] Методичні рекомендації до проходження практики

[ docx ] Направлення на практику

[ doc  ] Індивідуальна робоча програма практики 

[ docx ] Щоденник проходження практики студентів 

За матеріалами веб-ресурсу відповідального за напрямом

Відповідальний за напрям
доц. Бендюг Владислав Іванович