Розробки кафедри КХТП

Кафедра кібернетики ХТП пропонує до Вашої уваги наробки, програмні продукти та лекційні курси власної розробки.

Патенти і свідоцтва про авторське право

 

Колектив авторів, у складі Бендюга Владислава Івановича, Бойко Тетяни Владиславівни та Комаристої Богдани Миколаївни, отримав свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп'ютерні програми

 • "Автоматизована система безпечності промислових підприємств (Automated System Safety Assessment of Industrial Enterprises)" (ASSA) та
 • "Програмний комплекс оцінки впливу життєвого циклу продукту (Life Cycle Impact Assessment)" (LCIA).
  ASSA LCIA

 

Програмний комплекс оцінювання небезпечності


pdf ] "Використання індексних показників для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки"
pdf ] "До питання оцінювання екологічних ризиків у разі проектування об'єктів господарської діяльності"
pdf ] "Прогнозування екологічних ризиків з використанням аналіза ієрархій та теорії нечітких множин" 
 

Електронний Додаток  до "Посібника до розробки матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище"


Електронний Додаток (версія 1.0) до
"Посібника до розробки матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище" /2005/
(до ДБН А2.2.-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд")


Електронний Додаток до "Посібника до розробки матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище" - це програмний комплекс, який надасть інформаційну підтримку при розробці проекту ОВНС або при проведенні експертизи, чи пошуку нормованих даних показників забруднюючих речовин. Він містить такі розділи:

 • Оцінка забруднення атмосфери.
 • Оцінка енергетичних забруднень.
 • Оцінка забруднень водних ресурсів.
 • Оцінка забруднень грунтів.
 • Нормативні акти щодо охорони навколишнього природного середовища.
 • Перелік рекомендованої літератури.
 • Ступені впливу на навколишнє середовище.

Роботу комплексу забезпечують бази даних за діючими нормативними документами загальним обсягом 2000 записів. Під час роботи рекомендований такий порядок:

 • Визначаєте джерела впливу та компоненти навколишнього середовища
 • Вибираєте необхідний розділ і алгоритм розрахунку. У разі необхідності з програми алгоритм через буфер обміну може бути перенесено у Ваш документ для оформлення пояснювальної записки (формат doc).
 • Під час здійснення розрахунків та обґрунтування рішень Ви маєте можливість скористатися відповідними базами даних. Інформація в них захищена від втручання. Можливість копіювання і перенесення до вашого документу надається. Бази даних реалізовані у форматі xls і виділяючи необхідний фрагмент таблиці Ви через буфер обміну доповнюєте свій документ.
 • Звертаючись до нормативної бази документів Ви завжди зможете вточнити посилання і доповнити проект ОВНС необхідним обґрунтуванням відповідно до чинного законодавства.
 • Перелік рекомендованої літератури може стати у пригоді у разі здійснення необхідних розрахунків і під час формування пояснювальної записки.
 • Проводити визначення ступенів впливу на навколишнє середовище.

У програмі реалізовано сучасний універсальний метод визначення ступенів впливу на навколишнє середовище за трьохступеневою шкалою. Для отримання результату за ступенями впливу навколишнього природного середовища необхідно виконати таке:

 • Визначити необхідні джерела впливу (димарі, вентиляційні установки, градирні і т.ін.). Вибираєте з переліку або додаєте, якщо інше.
 • Заповнити таблицю ступенів впливу на навколишнє середовище відповідно до компонентів (порядок за ДБН А2.2.-1-2003).
 • Розраховувати (автоматично) шкідливість впливу на навколишнє середовище окремого джерела за спеціальним алгоритмом. Для наведеної задачі визначення загальної шкідливості впливу багатьох джерел на навколишнє середовище використовується так звана узагальнена функція бажаності. Для побудування узагальненої функції бажаності перетворюються виміряні значення показників у безрозмірну шкалу бажаності. Побудова шкали бажаності, яка встановлює співвідношення між значенням показника і відповідним йому значенням на шкалі бажаності (часткової функції бажаності)
 • Оцініити (автоматично) небезпеку кожного окремого джерела впливу за визначеним значенням часткової функції бажаності.
 • Оцінити (автоматично) в цілому за всіма джерелами і всіма показниками для об'єкт, влив якого на навколишнє середовище визначається за значенням повної функції бажаності.
 • Надрукувати зведені таблиці ступенів впливу на навколишнє середовище або перенести до свого документу.

Таким чином Ви отримаєте можливість значно прискорити розробку матеріалів ОВНС. Електронний Додаток до "Посібника до розробки матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище" може стати у нагоді і при проведені експертиз вже розроблених проектів ОВНС щодо відповідності і правильності зроблених висновків.

Програма працює як веб-інтерфейс і представляє собою інтернет сторінку, яку можно використовувати в режимі офф-лайн та он-лайн. Вона є прийнятною для будь-якого рівня користувача і супроводжується розвинутою системою допомоги. Рекомендовані системні ресурси: CPU 1000 МГЦ, RAM 256-512 Mb, AGP - integrated and high, SOFT - only Internet Explorer browser. Програма не вміщує рекламних банерів, не потребує інсталяції, не залишає записів в системному реєстрі та є повністю безпечною для системи.

Звертатись: м. Харків, ХДВ КДІОВНС інституту "УкрНДІІТЕВ", тел. 0(57)702-63-10 Абрамов Ігор Борисович, e-mail: ovos @ kharkov.ukrtel.net; м. Київ, кафедра КХТП НТУУ "КПІ", тел. 0(44)406-82-12 Бойко Тетяна Владиславівна, e-mail: kхtp @ kpi.ua .

ВОДНО-ХІМІЧНИЙ РЕЖИМ ВВЕР-1000 НА АЕС УКРАЇНИ


Експлуатація 1 і 2 контурів АЕС з водяним теплоносієм пов'язана з вирішенням таких завдань:

 • Підтримання регламентованої чистоти робочого середовища контуру.
 • Підтримання заданих концентрацій хімічних добавок до теплоносія - коректорів водного режиму.
 • Забезпечення мінімальної швидкості корозії обладнання другого контуру.
 • Попередження утворення відкладень продуктів корозії і важкорозчинних домішок на теплопередавальних поверхнях парогенераторів.
 • Мінімізування процесу накопичення корозійно-активних і важкорозчинних домішок в теплоносії другого контуру.           

Кафедра кібернетики ХТП НТУУ "КПІ" протягом ряду років, починаючи з 1998 року займається ВХР і отримала певні результати в рамках перерахованих цих завдань:

 1. БОРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.
  Розроблено та впроваджено програмно-технічний комплекс борного регулювання на Південноукраїнській АЕС. В рамках створення комплексу було вирішено завдання, пов'язані з моделюванням, оптимізуванням і прогнозуванням процесу. Вирішення цих завдань дало змогу підвищити ефективність рішень, що приймаються оперативним персоналом у процесі керування реакторною установкою. Ефективність, актуальність і важливість використання проведених досліджень і запропонованих рішень підтверджено актами впровадження в дослідно-промислову експлуатацію на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС.
 2. КОРРОЗІЯ.
  Досліджено механізм та умови протікання електрохімічної корозії під час взаємодії конструкційних матеріалів з теплоносіями і робочими середовищами. Здійснено математичне моделювання процесів корозійного руйнування обладнання першого та другого контурів. Математичні моделі отримано на основі експериментально-статистичного підходу. Розроблено програмне забезпечення для оцінювання швидкості корозії в умовах існуючих експлуатаційних обмежень.
 3. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.
  Розроблено комплекс математичних моделей наступних об'єктів технологічного обладнання другого контуру: парогенератора, конденсатора, іонообмінних фільтрів, підігрівачів високого та низького тиску, конденсатних насосів, деаератора. В основу розробки моделей покладені аналітичний і експериментально-статистичний підходи.
 4. МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ.
  Розроблено програмно-технічний комплекс (ПТК) розрахунку та імітаційного моделювання водно-хімічного режиму другого контуру ВВЕР-1000. Основними завданнями комплексу є забезпечення моніторингу, моделювання та прогнозування змінювання параметрів робочого середовища з урахуванням державних нормативних документів. Під час розробляння програмно-технічного комплексу передбачена можливість уточнення і доповнення як всієї моделі другого контуру ВВЕР-1000, так і її блоків, враховуючи складність процесів, а також розбіжності в структурі потоків і технологічних режимів реального об'єкта і проекту.           

Звертатися: проф., к.т.н., Медведєв Р.Б., доц., к.т.н. Сангінова О.В. ( sanginova @ xtf.kpi.ua ).

Очищення газу від оксидів азоту на синтетичних цеолітах


pdf ] "Розробка нових технологічних процесів очищення газу від оксидів азоту на синтетичних цеолітах" 

Звертатись: доц., к.т.н. Безносик Ю.О., к.т.н. Примиська С.О.

Курс лекцій "Sustainable development" англійською мовою


Викладачі кафедри КХТП мають досвід викладання лекційних курсів за кордоном.

Пропонуємо до Вашої уваги курс лекцій "Sustainable Development", який пройшов кількарічне апробування в університетському коледжі м. Йовік (Норвегія, 2011-2014 рр., веб-ресурс). Курс охоплює 10 ECTS кредитів і містить такі розділи як Загальні питання сталого розвитку, Оцінювання процесів сталого розвитку, Питання змінювання клімату, Технологічний вимір сталого розвитку, Стале керування ресурсами для інклюзивного зеленого зростання. Зокрема практичну складову четвертого розділу присвячено отриманню навичок застосування пакету SimaPro від PRé Consultants для оцінювання життєвого циклу продукційних систем.

Звертатись: доц., к.т.н. Джигирей І.М. ( lab.mes @ kpi.ua)
 
 

Курси підвищення кваліфікації "Основи інклюзивного зеленого зростання"


Метою курсу є розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів внз в області ефективного використання сучасних понять, принципів та підходів у сфері зеленого зростання і низькокарбонового розвитку в науковій діяльності шляхом їх впровадження в розроблювані науково-дослідні роботи, що спрямовано на підвищення ефективності використання природних ресурсів, зменшення забруднення і впливів на довкіл
ля, посилення ролі екологічного керування і природного капіталу. Курс охоплює 108 годин і містить такі розділи як Перспективи зеленого зростання, Еко-ефективні рішення, Промислове зелене керування, Зелені інновації.

Курси підвищення кваліфікації проходять на базі навчально-методичного комплексу "Інститут післядипломної освіти НТУУ КПІ". У разі успішного опрацювання тем курсу та виконання випускної роботи слухач отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. 

Звертатись: доц., к.т.н. Джигирей І.М. ( lab.mes @ kpi.ua)