Абрамова Алла Олександрівна

Абрамова Алла Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри КХТП,
заступник завідувача Спільної науково-навчальної лабораторії
моніторингу екологічної сталості Світового центру даних
з геоінформатики та сталого розвитку
і кафедри КХТП

INTELLECTсторінка викладача

куратор гр. ХА-21

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (alla_abramova на ukr.net) та програму Viber. Студенти мають змогу відслідковути свій поточний рейтинг у персональних електронних кабінетах системи "Електронний кампус" університету, дані в яку вносить викладач на постійній основі.

Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
3 курс ХТФ (лекції), ХО-71 (лабораторні заняття)
Ресурси та діяльність у рамках кредитного модуля розміщено у системі "Електронний кампус".

 Викладає дисципліни
Інформатика та систематологія, Інформаційні технології, Обчислювальна математика та програмування, Обчислювальна математика, Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології.

Наукові інтереси полягають у сфері екологічної безпеки.

У 2006 році закінчила кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів та отримала диплом магістра за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані процеси і виробництва". Після закінчення університету вступила до аспірантури НТУУ "КПІ" за напрямом "Екологічна безпека". На кафедрі кібернетики ХТП працює асистентом з 2009 року. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за напрямом 21.06.01 - Екологічна безпека "Індексна оцінка рівня екологічної безпеки проектованих промислових об'єктів" (автореферат дисертації).З 2013 року працює на посаді старшого викладача кафедри КХТП.

Тел.: 0(44) 204-82-12 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові праці (вибірково)

 • Bojko, T. Definition of environmental risk as integral criterion in assessing of man-caused load / T.Bojko, A.Abramova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. – N 3/10 (69). – С. 4–7.
 • Оцінювання карбонової продуктивності та карбонової інтенсивності регіонів України в розрізі потенціалу низькокарбонового розвитку [Текст] / І.М. Джигирей, Т.В. Бойко, К.В. Єфремов, А.О. Абрамова // IV (Екологія/Ecology-2013). Збірник наукових статей, Україна, Вінниця,25-27 вересня 2013, ISBN 987-617-662-052-5. - 2013. - c. 525-527. 
 • Підвищення екологічності хіміко-технологічного процесу/ Т. В. Бойко,О. С. Бондаренко, А. О. Абрамова, О. В. Кияниця // Східно – Європейский журнал передових технологій. – 2013. – 3/11(63). – С.4–7.
 • Автоматизация контура процесса абсорбции аммиака из продувочных газов / Т.В. Бойко, Е.С. Бондаренко, А.А. Абрамова, А.В Кияница / Математические методы в технике и технологиях. – ММТТ-26: Сб. трудов   XXVI Международ. науч. конф.: Т.1. Секции 1, 15 / под. общ. ред. А.А.Большакова. – Нижний Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т, 2013. –  С.64–65.
 • Абрамова А.О. Індексна оцінка рівня екологічної безпеки проектованих промислових об'єктів / А.О. Абрамова // Технологический аудит и резервы производства. - 2012. - N 6/1(8) - С. 39-40.
 • Статюха Г. О. Системний підхід до оцінювання ризиків при проектуванні промислових об’єктів / Г. О. Статюха, Т. В. Бойко, А. О. Абрамова // Східно – Європейский журнал передових технологій. – 2012. – N 2/14 (56). – С. 8–12.
 • Статюха Г. О. Системне оцінювання екологічної безпеки проектованих промислових об’єктів / Г. О. Статюха, Т. В. Бойко, А. О. Абрамова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ" – 2011. – N 58. – С. 70–76.
 • До питання кількісної оцінки екологічної безпеки при ОВНС / Г. О. Статюха, В. А. Соколов, І. Б. Абрамов, Т. В. Бойко, А. О. Абрамова // Східно – Європейский журнал передових технологій. – 2010. – N 6/6 (48). – С. 44–46.
 • Статюха Г. А. Алгоритм определения экологического риска при проектировании техногенных объектов / Г. А. Статюха, Т. В. Бойко, А. А. Абрамова // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24, сб. трудов ХХІV Междунар. научн. конф.: в 10 т. Т.4.Секция 4, под общ. ред. В. С. Балакирева. – Киев: Национ. техн. ун-т Украины "КПИ", 2011. – С. 19–22.
 • Автоматизована система оцінки ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище / В. А.Соколов, І. Б. Абрамов, Г. О. Статюха, Т. В. Бойко, А. О. Абрамова // Тези одинадцятої науково-практичної конференції "Оцінка впливу об’єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та промислового середовища" (3 червня, 2010 р. м. Київ). – Харків: Інститут "УКРНДІІНТВ". – 2010. – С. 8–12.
 • Статюха Г.О. До питання визначення ризику впливу енергетичних забруднень при ОВНС [Текст]/ Г.О. Статюха, Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Східно - Європейский журнал передових технологій. - 2010. - N 2/10 (44). - С.4-10.
 • Статюха Г.О До питання визначення ризику впливу енергетичних забруднень на навколишнє середовище [Текст]/ Г.О.Статюха, Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток: тези доп. міжнар. наук. - практ. конф. - Київ: НТУУ "КПІ". - 2010. - С. 112-113.
 • Автоматизована система оцінки ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище [Текст] / В.А.Соколов, І.Б. Абрамов, Г.О. Статюха, Т.В.Бойко, А.О.Абрамова // Тези одинадцятої науково-практичної конференції "Оцінка впливу об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та техногенного середовища". - Харків: Інститут "УКРНДІІНТВ". - 2010. - С. 25-28.

Методичні матеріали (вибірково)

 • Розробка статистичної моделі процесу хімічної технології методом повного факторного експерименту: метод. вказівки до викон. домашн. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" [Навчальне електронне видання] / [уклад. Бойко Т. В., Абрамова А.О.]. - К: 2012. - 27 с.
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" [Електронний ресурс] / [уклад. Бойко Т. В., Фоглер О.М., Абрамова А.О.]. – К: 2014. – 162 с. 
 • Розроблення обчислювального модулю розрахунку апарату: метод. вказ. до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студ. напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Навчальне електронне видання] / [уклад. Бойко Т. В., Жигір О.М., Бондаренко О.С., Абрамова А.О.]. – К: 2014. – 59 с.

 

Обчислювальна математика та програмування


[ pdf ] Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" / Автори: С.Г. Бондаренко, С.В. Брановицька, О.В. Сангінова – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 67 с.
[ pdf ] Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки і завдання до практичних занять та самостійної роботи студентів з кредитного модуля Чисельні методи дисципліни Обчислювальна математика та програмування для студентів хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія". / Автори: С.Г. Бондаренко, С.В. Брановицька, О. В. Сангінова – К.: НТУУ "КПІ", 2014.– 77 с. (Рекомендовано Вченою радою ХТФ, протокол № 5 від 26 травня 2014 р.)
[ pdf ] Обчислювальна математика та програмування: метод. вказівки до викон. лаб. роб. "VBA для завдань обчислювальної математики" для студ. хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" Ч. 1/ Уклад: С. Г. Бондаренко, О. В. Сангінова, А. О. Абрамова, С. І. Заєць – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 100 с. (Рекомендовано Вченою радою ХТФ, протокол № 5 від 23 травня 2017 р.)

Методичні матеріали з курсу "Інформаційні технології" для студентів ХТФ


[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 1)
[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 2)
[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 3)

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
для студентів ХТФ


[ pdf ] Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" [Електронний ресурс] / [уклад. Бойко Т. В., Фоглер О.М., Абрамова А.О.]. – К: 2014. – 162 с.