Мердух Світлана Леонідівна

Мердух Світлана Леонідівна

асистент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

INTELLECTсторінка викладача

 

Викладає дисципліни: Основи роботи з сучасними програмними комплексами

Напрямки наукової діяльності: автоматизація систем керування технологічними процесами, розроблення та дослідження математичних моделей і систем керування на основі нечіткої логіки, розроблення стратегій керування хіміко-технологічними процесами.

У 2010 році закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” та здобула кваліфікацію інженера із застосування комп'ютерів за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва". Після закінчення університету вступила до аспірантури НТУУ "КПІ" за напрямом 05.13.07 - Автоматизація  процесів  керування. Із  січня 2013 року  за сумісництвом працює асистентом кафедри кібернетики ХТП. Після закінчення навчання в аспірантурі НТУУ "КПІ" у листопаді 2013 року була прийнята до штату кафедри на посаду асистента.

Адреса: Київ-56, проспект Перемоги, 37, 4 корпус, кімната 171/6.

Тел.: 0(44) 204-82-12
E-maіl: merdukh.svetlana @ gmail.com

Основні наукові публікацій

  • Программно-технический комплекс для управления водно-химическим режимом второго контура АЭС [Текст] / Р.Б. Медведев, О.В. Сангинова, А.А. Евтушенко, С.Л. Мердух // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. - №2/10 (44). – С. 33 – 36.
  • Застосування методів теорії ігор для пошуку оптимальних стратегій керування водно-хімічним режимом другого контуру АЕС з реакторами типу ВВЕР [Текст] / Р.Б. Медведєв, С.В. Брановицька, О.В. Сангінова, С.Л. Мердух // Енергетика та електрифікація. – № 9 (325). 2010. – С. 8 – 12.
  • Мердух, С.Л. Пакет прикладних програм для розрахунку безперервних та дискретних моделей динамічних процесів у контурах керування [Текст] / С.Л. Мердух, Р.Б. Медведєв // Науковий журнал «Проблеми програмування». – 2012. - №4. – С. 105-115.
  • Мердух, С.Л. Оптимальне розподілення навантажень між паралельними фільтрами АЕС [Текст] / С.Л. Мердух // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»: матеріали науково-правктичної конференції «Наукові підсумки 2012 р.». – 2012. – № 6/4(8). – С. 15 – 16. (Том 4 «Системи та процеси управління. Інформаційні технології. Транспортні технології»).
  • Медведєв, Р.Б. Особливості водно-хімічного режиму та математичного моделювання другого контуру АЕС із реактором типу ВВЕР-1000 / Р.Б. Медведєв, С.Л. Мердух // Науково-технічний журнал "Наукові вісті". – 2013. - №3. – С. 132-139.
  • Медведєв, Р.Б. Система керування температурним режимом блочної знесолюючої установки АЕС [Текст] / Р.Б. Медведєв, С.Л. Мердух // Восточно-европейский журнал передовых технологий: Компьютерное моделирование в химии, технологиях и системах развития. – 2013. - № 2/4 (64). – С. 42 – 45.
  • Сангінова, О.В. Розроблення алгоритмів діагностування стану водно-хімічного режиму другого контуру атомних електростанцій / О.В. Сангінова, Р.Б. Медведєв, С.Л. Мердух // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2015. - №1/3 (21). – Том 1. – С. 37-41.

Методичні матеріали

  • Бондаренко С.Г., Мердух С.Л., Сангінова О.В. Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах: метод. вказівки і завд. до викон. розр.-граф. роб. та самостійної роботи для студ. спеціальностей 7.05130101“ Хімічні технології неорганічних речовин”, 7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин", 7.05130103 "Технічна електрохімія". Гриф надано Вченою радою ХТФ, протокол № 3 від 24.03.2014 р. – 65 с.
  • Квітка О.О., Шахновський А.М., Мердух С.Л. Комп'ютерні технології та програмування 1. Основи алгоритмізації: метод. вказівки до викон. лаб. і практ. робіт та самост. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Гриф надано Вченою радою ХТФ, протокол № 5 від 26.05.2014 р. – 94 с.
  • Квітка О.О., Шахновський А.М., Мердух С.Л. Комп'ютерні технології та програмування 2. Програмування типових задач: метод. вказівки до викон. лаб. робіт та самост. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Гриф надано Вченою радою ХТФ, протокол № 5 від 26.05.2014 р. – 58 с.

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах


[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи для студентів спеціальностей 7.05130101 "Хімічні технології неорганічних речовин", 7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин" та 7.05130103 "Технічна електрохімія"