Складанний Денис Миколайович

Складанний Денис Миколайович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики ХТП
відповідальний за навчально-методичну роботу, куратор гр. ХА-11

INTELLECTсторінка викладача


Викладає дисципліни
: Оптимізація хіміко-технологічних систем, Автоматизація моделювання, Основи комп’ютерного матеріалознавства, Комп'ютерна графіка, Основи сталого розвитку суспільства, Чинники успішного працевлаштування за фахом.

Наукові напрямки: 

 • Експериментально-статистичне математичне моделювання
 • Моделювання та оптимізація складних технологічних систем.

Закінчив НТУУ "КПІ", кафедру кібернетики ХТП у 1999 році за спеціальністю "Хімічна інженерія та комп'ютерна хімія". У 1999 - 2002 роках навчався в аспірантурі НТУУ "КПІ", працюючи паралельно на кафедрі КХТП на інженерних посадах. У 2003 році захистив дисертацію на тему "Робастність процесу зневоднення і грануляції в грануляторі з псевдозрідженим шаром" за спеціальністю "Процеси та обладнання хімічної технології". Викладач кафедри з 2002 року, з 2005 року на посаді доцента. Автор та співавтор близько 50 наукових на навчально-методичних публікацій та одного підручника.

Автореферат дисертації [ zip ]
Тел.: 0(44) 204-82-12 
E- maіl: skl_den(at)ukr.net

Наукові праці (вибірково)

 • Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter / Eastern-European journal of enterprise technologies / T.Boyko, ect. – VOL 2, № 10(80) (2016). – р. 4-9.
 • Моделювання процесу вилучення іонів нікелю із комбінованих розчинів / Технологический аудит и резервы производства / Афонін Г.Г. та ін. – № 1(27), том 1, 2016. – с. 53-57.
 • Складанний, Д.М. Досвід засновування кластерного алгоритму для багатоекстремальної оптимізації складу полімерного композиту [Текст] / Д.М. Складанний // Східноєвропейський журнал передових технологій, – 2(6). – 2013. – С. 2-5.
 • Досвід впровадження принципів сталого розвитку як невід’ємної складової підготування фахівців з вищою освітою в Україні (на прикладі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут") [Текст] / Г.О. Статюха, А.М. Шахновський, Д.М. Складанний, І.М. Джигирей // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2011. – 58. – С. 122-128. (Тематичний випуск "Нові рішення і сучасні технології").
 • Антоненко Л.П., Билан А.Д., Складанный Д.Н. Влияние катионитов крохмалов на волокно при производстве картонной продукции // Энерготехнология и ресурсосбережение. - N4. - 2010, С. 28 - 32.
 • Статюха Г.О., Складанний Д.М., Годзевич В.І. Організація моніторингу якості атмосфери на урбанізованій території з використанням оптимального планування експерименту. Східноєвропейський журнал передових технологій. - N4/6 (34). - 2008. - С. 34 - 37.
 • Puior Krol, Joanna Wojturska, Gennadiy A. Statyukha, Denis M. Skladannyy. Application of a Method for the Mathematical Experimental Statistical Modeling Approach to Ananlyze Physical-Chemical Properties of Interpenetrating Polymer Network of Polyurethane and Unsaturated Polyester // Jornal of Polymer Science, Vol. 97. - 2005. - P. 1855 - 1867.

Методичні матеріали (вибірково)

 • Статюха Г.О. Вступ до планування оптимального експерименту [Текст]: навчальний посібник / Г.О. Статюха, Д.М. Складанний, О.С. Бондаренко. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 124 с. - бібліогр. с. 121. - 300 пр. ISBN 978-966-622-408-1
 • [ pdf ] Оптимізація складних технологічних систем. Оптимізація в умовах визначеності та невизначеності: Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Уклад.: Складанний Д.М. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 63 с.
 • Основи комп’ютерного матеріалознавства: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" [Електронний ресурс] / [уклад. Складанний Д. М.]. – К: 2013. – 27 с. Системні вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows 2000 / XP / Vista / 7; Acrobat Reader 7.0 – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Складанний Д. М.]. – К: 2012. – 118 с. Систем. вимоги: Pentium; 128 Mb RAM; Windows 2000, XP, Vista, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Складанний Д.М.]. – К: 2012. – 83 с. Систем. вимоги: Windows XP, Vista, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • Оптимізація хіміко-технологічних систем в умовах невизначеності: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" [Електронний ресурс] / [уклад. Складанний Д. М.]. – К: 2012. – 64 с. Систем. вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows 2000, XP, Vista; MS Word 97-2003 – Назва з екрану.