Безносик Юрій Олександрович

Безносик Юрій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри кібернетики ХТП,
заступник завідувача кафедри КХТП,
відповідальний за науково-інноваційну роботу

INTELLECTсторінка викладача


Викладає дисципліни
: Термодинаміка та енерготехнологія, Макрокінетика та хімічна гідрогазодинаміка, Моделювання хіміко-технологічних процесів та систем, Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем, Математичні моделі хімічних реакторів.

Наукові напрямки:

 • моделювання хіміко-екологічних процесів та систем;
 • енергозберігаючі та екологічні системи;
 • системи знешкодження газових викидів;
 • застосування інтелектуальних методів у задачах хімічної промисловості;
 • сучасні комп'ютерні технології в хімічній технології; 
 • моделювання процесів очищення шкідливих викидів;
 • комп'ютерна хімія.

Наукова робота проводиться у сфері розробляння та впроваджування сучасних процесів знешкодження газових викидів від пилу, оксидів сульфуру, нітрогену, карбону. Проводяться роботи з мінімізування викидів шкідливих речовин у повітря з використанням Пінч-аналізу.

Випускник кафедри 1971 року (гр. ХК-1) з відзнакою. Увійшов до першого складу професорсько-викладацького колективу кафедри кібернетики ХТП. 1975 - 1978 рр. - аспірантура КПІ, 1985 р. - захист кандидатської дисертації, 1990 р. - доцент кафедри. 1987 р. – стажування у Хіміко-технологічному інституті ім. Менделеева, м. Москва, 1995 р. – стажування у Льєзькому університеті, м. Льєж, Бельгія. Безносик Ю.О. - соавтор 6-х учбових посібників, монографії та близько 500 наукових праць. Під керівництвом Безносика Ю.О. виконано та захищено 2 кандидатські диссертації та 70 дипломних та магістерських робіт.

Тел.: 0(44) 204-82-12 
E- maіl: yu_beznosyk @ ukr.net

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 • Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Статюха Г.О. Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів. Навчальний посібник, гриф МОН, Київ, Політехніка, 2014. – 132 с. – 400 пр.(умов.друк.ар. 7,67, обл..вид.арк. 12,76) – ISBN 978-966-622-660-3
 • Бугаєва Л.Н., Безносик Ю.О., Статюха Г.О. Рішення хіміко-технологічних задач із використанням програми ASPEN PLUS. Київ, Політехніка, 2007. - 72 с.
 • Безносик Ю.О, Джигирей І.М., Квітка О.О., Статюха Г.О. Інформаційні технології. Частина 1: Основи інформатики. Курс лекцій. - Київ, Політехніка, 2007. - 144 с.
 • Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Статюха Г.О. Аналіз та синтез хіміко-технологічних систем. Київ, Політехніка, 2006. - 128 с.
 • Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Бугаєва Л.М. Інтелектуальні системи прийняття рішень при дослідженні та проектуванні хіміко-технологічних процесів. У двох книгах. Київ, Політехніка, 2004 - 2005. - 416 с.
 • Безносик Ю.А. Бондаренко С.Г., Квитка А.А. Программирование на языке QBASIC для персональной ЭВМ. Киев, ІСДО, 1996. – 204 с. – ISBN 5-7763-9440-6.

Наукові праці (вибірково)

 • Сігал О.І., Корінчик К.О., Безносик Ю.О., Логвин В.О. Аналіз нормативних граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел при спалюванні твердих та газоподібних палив. - Промышленная теплотехника2014, том 36, № 4. – с. 73 – 82. – ISBN 0204-3602.
 • Колябина Д.А., Безносик Ю.А., Шибецкий Ю.А. Создание концептуальной модели выноса радионуклидов. VI международная научно-практическая конференция: "Современные концепции научных исследований". 26-27 сентября 2014 г., Москва, Россия. – Технические науки, № 5, часть 3, 2014. - с. 57 – 61. - ISSN 2575-7999.
 • Мірошниченко Ю.А., Безносик Ю.О. Моделювання гетерогенних систем (рідина-рідина) у мікрореакторах. – Scientific Journal «ScienceRise», том 5, №3(5). – с. 48-52. - ISSN 2313-6286.
 • Безносик Ю.А., Логвин В.А., Коринчук К.А., Киржнер Д.А. Исследования сжигания твердого топлива в низкотемпературном кипящем слое с определением выбросов токсических веществ. // Химическая промышленность, 2014. – том 91, № 1. – с. 15 – 19.
 • Безносик Ю.А., Плашихин С.В., Бугаева Л.Н., Набок А.Н. Разработка и исследование циклофильтра для очистки промышленных газов. // Химическая промышленность, 2014. – том 91, № 1. – с. 41 – 46.
 • Безносик Ю.А., Логвин В.А., Коринчук К.А., Киржнер Д.А. Исследования сжигания твердого топлива в низкотемпературном кипящем слое с определением выбросов токсических веществ  // Энергосберегающие процессы и оборудование, моделирование и оптимизация процессов, прикладная механика неоднородных сред : материалы (полные тексты докладов) международ. науч.-технич. конф. ЭПОМО-2014 Санкт-Петербург, Россия, 27– 28 февраля 2014 г.,  / СПб госуд. технологический инст. — СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2014. — с. 1-8. - ISBN 978-5-905240-04-1. – Электронный ресурс: http://yadi.sk/d/JmDUketqJxX6d
 • Безносик Ю.А., Плашихин С.В., Бугаева Л.Н., Набок А.Н. Разработка и исследование циклофильтра для очистки промышленных газов [Текст] / Ю.А.Безносик, С.В.Плашихин, Л.Н.Бугаева и др. // Энергосберегающие процессы и оборудование, моделирование и оптимизация процессов, прикладная механика неоднородных сред : материалы (полные тексты докладов) международ. науч.-технич. конф. ЭПОМО-2014 Санкт-Петербург, Россия, 27– 28 февраля 2014 г.,  / СПб госуд. технологический инст. — СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2014. — с. 1-9. - ISBN 978-5-905240-04-1. – Электронный ресурс: http://yadi.sk/d/JmDUketqJxX6d
 • Логвин В.О., Безносик Ю.О., Корінчик К.О. Дослідження процесів спалення низькоякісного вугілля у низькотемпературному киплячому шарі. Технологический аудит и резервы производства. - 2013. - № 2/1(10). – с.8 – 11.
 • Михальова М.С., Безносик Ю.О. Дослідження та моделювання роботи біоставків чорнобильської АЕС. Восточно_Европейский журнал передовых технологий. - 2013. - № 2/11(62). – с. 11 – 14.
 • Мірошниченко Ю.А., Безносик Ю.А., Смирнова О.В., Зуб Ю. Л. Квантово-химический расчет ЯМР спектров фрагментов функционализированной поверхности кремнезема. Східноєвропейський журнал передових технологій. 2013. - №3/6(63) - c. 23- 26.
 • Логвин В.О., Безносик Ю.О., Корінчик К.О., Кіржнер Д.А. Дослідження способів розпалювання низькоякісного вугілля у низькотемпературному киплячому шарі. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2013. - №3(11).c.28-32.
 • Журавский С.В., Каленюк А.А., Картель Н.Т., Тарасенко Ю.А., Хаврюченко В.Д., Безносик Ю.А. Квантово-химическое моделирование взаимодействия сероводорода и кислорода с активными углями / Поверхность: сборник научных трудов, Киев, 2013.- Выпуск 5(20) – с. 155 – 167. – ISBN 978-966-00-0834-1.
 • Колябина Д.А., Безносик Ю.А. Оценка вероятности выполнения различных сценариев на объекте обращения с радиоактивными отходами. IV – й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участью (Екологія / Ecology – 2013), 25 -27 вересня 2013 / Збірник наукових статей. – Вінниця, 2013. – с. 48 – 50. - ISBN 987-617-662-052-5.
 • Безносик Ю.А., Логвин В.А., Коринчук К.А., Киржнер Д.А. Сжигание твердого топлива в низкотемпературном кипящем слое с определением выбросов токсичных веществ. Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 2/1(16). – с.15 – 21.
 • Примиская С. А., Безносик Ю.А., Решетиловский В. П. Численное исследование процесса адсорбции и хранения оксидов азота. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 2/6(68). – с. 46 – 49.
 • Cеребрянский Д.О., Плашихін С.В., Безносик Ю.О., Набок О.М. Математичне моделювання процесу очищення запилених газових потоків в циклонному пиловловлювачі. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 2/10(68). – с. 11 – 16.
 • Безносик Ю.О. Математичне моделювання процесу хемосорбції хлорорганічних виробництв. Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 3/5(17). – с. 28 – 30.
 • Мірошниченко Ю.А., Безносик Ю.О. Моделювання процесів хімічної технології в мікро реакторі. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ2014», Київ 13-15 травня 2014 року. ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ. – Київ, 2014. – с. 151-157. – ISBN 978-617-696-221-2.
 • Логвин В. О., Безносик Ю. О., Афонін Г.Г. Спалювання твердого палива у киплячому шарі. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ2014», Київ 13-15 травня 2014 року. ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ. – Київ, 2014. – с. 196-205. – ISBN 978-617-696-221-2.
 • Приміська С. О., Безносик Ю.О., Решетіловський В. П. Математичне моделювання концентрування оксидів азоту мікропористим сорбентом. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ2014», Київ 13-15 травня 2014 року. ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ. – Київ, 2014. – с. 212-216. – ISBN 978-617-696-221-2.
 • Колябіна Д. О., Безносик Ю. О. Створення концептуальної моделі для об'єкта поводження з радіоактивними відходами. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ2014», Київ 13-15 травня 2014 року. ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ. – Київ, 2014. – с. 222-224. – ISBN 978-617-696-221-2.
 • Гармаш Р.В., Безносик Ю.О., Ткач В.В. Зонна модель процесу очистки газових викидів виробництва вінілхлориду. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ2014», Київ 13-15 травня 2014 року. ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ. – Київ, 2014. – с. 232-237. – ISBN 978-617-696-221-2.
 • [ pdf ] Приміська С.О., Безносик Ю.О., Статюха Г.О., Решетіловський В.П. Перспективи очистки викидних газів теплоенергетики на синтетичних цеолітах // Вестник Национального техничного университета "ХПИ", N 10, 2010. - 70 - 77.
 • Приміська С.О., Меренгер А.М., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Комп'ютерне моделювання очистки газів на цеолітах // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2010, N 2/10 (44). - с. 40-42.
 • Плашихин С.В., Безносик Ю.А., Серебрянский Д.А. Извлечение твердой фазы из газовой среды в циклоне с тангенциальным подводом // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2010, N 2/10 (44). - с. 43-45.
 • Плашинин С.В., Павлинский Ю.Н., Павлинский П.Ю., Серебрянский Д.А., Безносик Ю.А. Разработка и моделирование циклофильтра для очистки газовых сред // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2010, N 4/8 (46). - с. 42-44.
 • Безносик Ю.О., Приміська С.О., Меренгер А.М., Решетіловський В. Адсорбційне очищення викидних газів на синтетичних цеолітах // Журнал "Современная лаборатория", N 1, апрель / июнь 2010. - с. 43 - 44.
 • Безносик Ю.А., Плашихин С.В., Серебрянский Д.А. Исследование работы циклофильтра для очистки газовых выбросов // Журнал "Современная лаборатория", N 2, июль / сентябрь 2010. - с. 43 - 44.
 • Безносик А.Ю., Бугаева Л.Н., Панкратова Н.Д., Статюха Г.А. Использование интеллектуальных средств при решении задач устойчивого развития. Сб. трудов VІII международная конференция "Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008". - Киев, Просвіта, 2008. - с. 77-85.
 • Примиская С.А., Безносик Ю.А. Изучение и моделирование процессов очистки отработанных газов // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2007. - N 5/4 (29). - С. 44-47.
 • Примиськая С.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В. Роль математичного моделювання в процесах знешкодження відкидних газів // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2008. - N 4/5 (34). - С. 41-44.
 • Примиська С.О, Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Моделювання процесів адсорбції NOx на цеолитах // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури. - Одеса, 2008. - Вип.29.
 • Примиская С.А., Безносик Ю.А. Адсорбция оксидов азота на монолите покрытого Na-Y цеолітом // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2007. - N 4/6(28). С. 61-64.

Методичні матеріали  (вибірково)

 • Безносик Ю.О., Примиська С.О. Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни.  К. НТУУ КПІ, 2012. - 61с. Гриф ХТФ, протокол № 8 від 30.07.2012.
 • Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Примиська С.О. Математичні моделі хімічних реакторів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. К. НТУУ КПІ, 2012. - 65с. Гриф ХТФ, протокол № 8 від 30.07.2012.
 • Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Примиська С.О Макрокінетика та хімічна гідрогазодинаміка. Частина 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. К. НТУУ КПІ, 2012. - 50с. Гриф ХТФ, протокол № 8 від 30.07.2012.
 • Безносик Ю.О., Примиська С.О Макрокінетика та хімічна гідрогазодинаміка. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни. Частина 1. Методичні вказівки до проведення приактичних занять з дисциплини.  К. НТУУ КПІ, 2012. - 40с. Гриф ХТФ, протокол № 10 від 29.10.2012.
 • Безносик Ю.О., Примиська С.О Макрокінетика та хімічна гідрогазодинаміка. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни. Частина 2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни.  К. НТУУ КПІ, 2012. - 21с. Гриф ХТФ, протокол № 10 від 29.10.2012. 
 • Примиська С.О., Безносик Ю.О. Математичне моделювання систем та процесів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 61с. Протокол ХТФ № 11 от 26.11.2012
 • Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О. Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів. Методичні вказівки до проведенн практичних занять з дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології» - .: НТУУ «КПІ», 2012. – 40 с. Протокол ХТФ № 12 от 24.12.2012
 • Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» / Уклад.: Бугаева Л.М., Безносик Ю.О., Приміська С.О. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 52 с. (НМУ № Е 10/11 – 424, 19 травня 2011 р.)
 • Макрокінетика та хімічна гідрогазодинаміка: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Уклад.: Бугаева Л.М., Безносик Ю.О., Приміська С.О. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. 1 – 61 с. (НМУ № Е 10/11 – 400, 19 травня 2011 р.)